Zorgprogramma’s volwassenen

PEP-Wiersma biedt volwassenen (in beperkte mate - zie elders) diverse zorgprogramma’s voor verschillende stoornissen:

•     angststoornissen
•     stemmingsstoornissen
•     persoonlijkheidsstoornissen
•     ADHD/ADD
•     autismespectrumstoornissen

1. Aanmelding

Meestal wordt u door uw (huis)arts naar onze praktijk verwezen. Nadat wij de verwijzing en een op onze website ingevuld aanmeldformulier met de gevraagde gegevens van u hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen en zullen in overleg een aantal afspraken worden gepland.

2. Intake en diagnostiekfase

•     Intake en kennismaking
       In het intake- en kennismakingsgesprek vindt een eerste probleemverkenning plaats, een
       analyse van de mogelijke geschiedenis of achtergrond van uw klachten, hoe hieraan in het
       verleden mogelijk al is gewerkt, en met welke hulpvraag en doelen u nu naar onze praktijk bent
       gekomen.
       U wordt per e-mail gevraagd een korte klachtenlijst (OQ-45) in te vullen, die wij gebruiken als voor- en
       nametingsinstrument (ROM).
       U krijgt na het eerste gesprek een aantal vragenlijsten mee naar huis, zodat u thuis in uw eigen tempo
       een en ander kunt overdenken en kunt invullen. Het invullen van deze vragenlijsten helpt u gericht
       overzicht te krijgen welke klachten er in welke mate spelen en helpt ons om u in relatief korte tijd beter te  
       leren kennen en u bijgevolg beter van dienst te kunnen zijn.
•     Verdiepend vervolggesprek
       In dit tweede gesprek vindt een verdieping plaats van de in het eerste gesprek aangeroerde thema’s.
       Het is de bedoeling dat u de door u ingevulde vragenlijsten naar dit gesprek meeneemt.
•     Diagnostiek
       Mede afhankelijk van de wijze waarop de vragenlijsten door u zijn ingevuld, wordt u uitgenodigd voor
       een semigestructureerd klinisch interview (SCID-I en II). De klachten/problemen die uit de ingevulde
       vragenlijsten naar voren zijn gekomen worden hierdoor meer duidelijk. In sommige gevallen lijkt nader
       psychologisch testonderzoek zinvol. Dit wordt vanzelfsprekend eerst met u besproken.

3. Afronding diagnostiekfase, bespreking behandeladvies

In een adviesgesprek krijgt u uitgelegd wat de uitkomsten van de onderzoeken betekenen. Deze met u besproken uitkomsten worden in eenbrief/ onderzoeksrapport weergegeven. Afhankelijk van de gestelde (voorlopige) diagnose zal ook een eventueel behandeladvies hierin worden opgenomen. Desgewenst ontvangt u een afschrift en wordt de rapportage, met uw goedkeuring, naar uw verwijzer verzonden.

4. Behandeling(sovereenkomst) en begeleiding

Een behandelplan zal aan u worden voorgesteld. Als u akkoord gaat met dit voorstel sluiten we een behandelovereenkomst en kan de behandeling van start gaan.

Basisprogramma’s voor de behandeling van:

♦  angststoornissen
♦  stemmingsstoornissen

Inzichtgevende modules voor de behandeling van/bij:

♦  persoonlijkheidsstoornissen
♦  ADHD/ADD
♦  autismespectrumstoornissen

Nagenoeg alle behandelingen bestaan voornamelijk uit cognitieve gedragstherapie en psychoeducatie, toegespitst op de aard van de problematiek. Soms, waar relevant, aangevuld vanuit een systemische invalshoek.
De behandeling vindt in principe wekelijks of tweewekelijks plaats en beslaat gemiddeld 15-30 sessies.
Tussentijds zal de behandeling met u worden geëvalueerd en zal er samen met u gekeken worden of de gestelde behandeldoelen worden behaald. Naar aanleiding van deze evaluatieve gesprekken kan bijstelling van het behandelplan plaatsvinden.

Een behandeling bestaat uit:
•     psychoeducatie voor u (en desgewenst soms ook aan uw partner/gezinsleden). Deze psychoeducatie bestaat uit
      advies, uitleg en begeleiding. U krijgt uitleg over de problematiek, zoals deze uit het onderzoek naar voren is
      gekomen en over de betekenis ervan op uw denken en handelen. Mochten intensievere gezinsgesprekken een
      belangrijke gewenste aanvulling op de behandeling zijn, dan zal het behandelplan in overleg dienen te worden 
      bijgesteld;
•     in principe een goed onderzochte (‘evidence based’) protocollaire behandeling;
•     soms een proefbehandeling adem- en ontspanningstherapie als aanvulling op de cognitieve invalshoek.
       In maximaal vier sessies kan worden bezien of de oefeningen tot vermindering van de klachten leiden;
•     huiswerk - dit is een vast onderdeel van de behandeling, hetgeen betekent dat u bereid moet zijn het ook uit
       te voeren. Het meenemen naar de sessie en thuis bijhouden van een ‘therapieschrift’ wordt aanbevolen;
•     soms een e-healthmodule als ondersteuning van de behandeling, wanneer dit een zinvolle aanvulling lijkt.

Aanvullende behandeling of doorverwijzing

Wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij (ernstige) problemen in de thuissituatie en/of een stoornis met een tweede (ernstige) psychiatrische problematiek, kunnen we in overleg met u besluiten tot:
•     uitbreiding van therapie voor u en/of uw partner;
•     bij een ernstige angst- of stemmingsstoornis kan behandeling met medicijnen noodzakelijk zijn om de
       behandeling (tijdelijk) te ondersteunen - een en ander in overleg met u en uw huisarts; aanmelding bij
       een (vrijgevestigd) psychiater behoort desgewenst tot de mogelijkheden;
•     doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde vorm van zorg;
•     aanmelding bij een instelling voor volwassenenpsychiatrie voor eventuele behandeling op een
       behandelafdeling in een kliniek of deeltijdkliniek. Slechts als er sprake is van ernstige bijkomende
       (psychiatrische) problemen kan opname nuttig zijn. Het gaat hierbij om een kortdurende opname.

Heeft u nog vragen? contactformulier