Onze praktijk heeft zich ontwikkeld tot een specialistische praktijk, die bekend staat om haar deugdelijke onderzoek en daarop gebaseerde adviezen of behandelingen/ trainingen. Vanwege de gestage toename van aanmeldingen van kinderen en jongeren hebben we, om de wachtlijst en wachttijd niet nog verder te laten oplopen, besloten onze volwassenzorg te beperken tot ouders/verzorgers van reeds bij ons bekende kinderen.

Onze oriëntatie bij het bieden van hulp is primair cognitief-gedrags- en systeemtherapeutisch. Psychodiagnostisch onderzoek vormt het vertrekpunt van onze zorg. 

Onze praktijk is gevisiteerd door en aangesloten bij onder meer de LVVP (www.lvvp.info) en het NKD (www.nkd.nl). Per 1-12-2016 zijn wij door DEKRA HKZ-gecertificeerd.


Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor hun problemen, vaak ook lossen problemen zich op doordat een bepaalde situatie verandert. De partner, een goede vriend(in), of familieleden zijn vaak bereid om naar vermogen steun of troost te bieden. Voor hulp bij sociaal-emotionele of psychische problemen is een gesprek met de huisarts een goede, en in verband met een gewenste financiering door de zorgverzekeraar veelal noodzakelijke, eerste stap. De huisarts kan helpen de problemen op een rijtje te zetten en kan informatie geven over mogelijke hulpverlening.


Regelmatig komt het voor dat al langere tijd medicijnen worden ingenomen om zich ‘beter’ te voelen. Als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of emotionele problemen alleen of met hulp van vrienden op te lossen of als medicatie onvoldoende positief effect sorteert, komt psychische hulp in beeld. Dit kan meer algemene hulp zijn van een maatschappelijk werker, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er/ PoH-GGZ), een basispsycholoog, een orthopedagoog, of een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) of meer specialistische hulp van een psychotherapeut, een psychiater (arts-specialist) of een klinisch psycholoog (psycholoog-specialist). In overleg met de huisarts of bedrijfsarts kan worden bekeken welke doorverwijzing voor u of uw kind het meest passend lijkt.
 

Iemand komt voor psychologische hulp c.q. psychotherapie in aanmerking als:
•  aannemelijk is dat het proces van gedragsverandering leidt tot het opheffen van, verminderen 
    van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten;
•  gebleken is of verwacht mag worden dat deze veranderingen niet op minder ingrijpende of
   anderszins effectieve wijze te bewerkstelligen zijn;
•  het behandelaanbod aansluit op de zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt;
•  de cliënt expliciet instemt met de verschillende aspecten van het behandelingsaanbod.