PEP–Wiersma – Psychologische Expertise, Psychotherapie & Dyslexiezorg
- samenwerken aan beter -  

Behandelkosten

PEP-Wiersma is een zelfstandig gevestigde praktijk (ZGP) en levert voor kinderen en jongeren (en hun ouders/ verzorgers) gespecialiseerde niet-klinische GGzorg, waaronder Dyslexiezorg. De gemaakte zorgkosten worden bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven gedeclareerd. Voor 18-jarigen en ouder geldt dat de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) of 'zorgprestatie' vanuit de basisverzekering wordt vergoed en in principe rechtstreeks bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. [PEP-Wiersma heeft om praktische redenen de afgelopen jaren nog uitsluitend een zorgcontract met Achmea.] De zorgverzekeraar brengt daarna het eigen risico bij u in rekening. Mede vanwege onze groeiende wachtlijst hebben we besloten om onze volwassenenzorg af te bouwen en te beperken tot reeds in behandeling zijnde jeugdigen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Bij verzoeken om generalistiche basis-geestelijke-gezondheidszorg (GBGGz) verwijzen wij door naar collega's.

Om bovengenoemde reden heeft PEP-Wiersma, als gezegd, enkel nog een contract met zorgverzekeraarsgroep Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland e.a.) voor rechtstreekse vergoeding van de behandelkosten uit de basisverzekering. Op deze kosten zijn de wettelijk verplichte en vastgestelde eigen-risico-regeling en eigen-bijdrage-regeling van toepassing, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar. [Het wettelijk verplichte eigen risico is in 2023 en 2022 gelijk aan dat vanaf 2016: € 385, in 2015 was dit € 375, in 2014 € 360, in 2013 € 350 en in 2012: € 220. In 2014 geldt geen eigen bijdrage meer. De eigen bijdrage in 2012 en 2013 was in de 1e lijn € 20 per zitting met in de Basisverzekering een maximum van vijf zittingen. In de 2e lijn is zij m.i.v. 01-01-2013 komen te vervallen - in 2012 was zij maximaal € 200 exclusief  de eigen bijdragen voor eerstelijnspsychologische zorg en verblijf.] De bij PEP-Wiersma gemaakte zorgkosten worden in het algemeen door uw zorgverzekeraar met het saldo van uw eigen risico verrekend.

In gevallen van onverzekerde of onverzekerbare zorg of in die gevallen waarin PEP-Wiersma geen overeenkomst heeft afgesloten of kunnen afsluiten worden de kosten van de behandeling bij de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) in rekening gebracht. Deze draagt dan desgewenst zelf zorg voor indiening bij zijn zorgverzekeraar en is zelf verantwoordelijk voor de betaling aan PEP-Wiersma.

Op al onze (niet-vergoede) diensten zijn de Betalingsvoorwaarden NIP van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Deze voorwaarden kunt u desgewenst hier downloaden. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend; de praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van mogelijke wijzigingen.


Spelregels

• U wordt in alle gevallen verzocht bij aanmelding een algemene vragenlijst in te vullen via onze website,
   menu Aanmelden. [Wanneer de behandeling wordt gestart, wordt u verzocht enkele meer specifieke
   vragenlijsten in te vullen om u en/of uw kind beter te leren kennen en uw problematiek en/of die van uw
   kind zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Een
   ‘behandeling’ start standaard met een onderzoekfase, waar een ROM-meting deel van kan uitmaken.]
• Daarnaast dient u ons vooraf de verwijsbrief van de (huis)arts, medisch specialist of het gemeentebureau De
  Toegang en de gegevens van het legitimatiebewijs van uw kind c.q. uzelf te overleggen. Bij aanmelding voor
   dyslexiezorg geldt dat de aanmelding door school middels ons Formulier-B, voorzien van de gevraagde
   bescheiden, dient te zijn ontvangen, naast het door de ouder(s)/verzorger(s) in te vullen Formulier-A. Ook
   dan vragen wij ID-gegevens van uw kind en een digitale aanmelding.
• Na ontvangst van deze zaken krijgt u een bevestiging van uw afspraak en wordt door ons, indien van
   toepassing, een DBC c.q. zorgprestatie geopend.
• Indien u na aanmelding afziet van een behandeling, wordt de DBC danwel zorgprestatie als niet-geopend beschouwd. De zgn.pré-intakekosten kunnen niet meer bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht (viel voorheen onder het eigen risico) en nemen wij voor onze rekening.
• Indien uw kind of u verhinderd zijn voor een reeds gemaakte afspraak, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk
   aan ons door te geven.
• Eventuele medicatiebegeleiding wordt óf door de huisarts óf op zijn/haar verwijzing uitgevoerd door NL-  PSY (vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater Pieter Raap), GGZ-Drenthe Kinder- en jeugdpsychiatrie of
  Accare-Emmen. Afhankelijk van de regelgeving in deze declareren zij zelf de gemaakte zorgkosten voor psychia-
  trisch onderzoek, behandeling of begeleiding bij uw zorgverzekeraar/gemeente of bij PEP-Wiersma.
• Over beëindiging van uw behandeling of die van uw kind wordt uw verwijzend (huis)arts c.q. de school
   door ons geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met uzelf, tussentijds overleg plaatsvinden.
• Alle behandelingen vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog BIG, ook
   als een (gedeelte van de) behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoog of een 
   andere medewerker.
• De behandelaar van PEP-Wiersma tekent in het dossier het verloop van de gesprekken aan en/of
   maakt notities van intern of extern overleg. Hierbij kunnen tevens persoonlijke werkaantekeningen 
   genoteerd worden, waardoor deze aantekeningen niet zonder meer ter inzage zijn voor de patiënt of
   de wettelijk vertegenwoordiger(s).
• Voor het welslagen van uw behandeling of die van uw kind is het van groot belang dat u de eventueel
   met u of met hem/haar afgesproken ‘huiswerkopdrachten’ serieus neemt, dat wil zeggen: hier tijd aan 
   besteedt. Leg een map of therapieschrift aan, waarin u een en ander opbergt en bij elkaar houdt voor
   nu en later. Schaam u niet en maak aantekeningen tijdens de gesprekken - zie de behandeling als een
   cursus; u wilt toch iets leren?!
• Om de continuïteit en het welslagen van uw behandeling of die van uw kind te kunnen waarborgen is
   het van belang dat u zorgt voor een tijdige planning van eventuele vervolgconsulten, liefst een à twee
   maanden vooruit - houdt u uw vervolgafspraken of die van uw kind s.v.p. zelf goed in de gaten.
   Natuurlijk kan later blijken dat een tijdstip u niet schikt; als u (zich) tijdig, minimaal twee werkdagen van
   tevoren, afmeldt - een berichtje op ons antwoordapparaat volstaat - zijn hieraan voor u geen kosten 
   verbonden.
• De duur van een afspraak is afhankelijk van de vraag of het een onderzoeksmoment of een behandelsessie betreft - e.e.a. wordt u vooraf per e-mail bericht. Een dyslexiebehandelsessie duurt 60 minuten, een GGz-sessie ongeveer 45 minuten (en 15 minuten administratietijd). Wilt u praktische of zakelijke handelingen, zoals het inplannen of wijzigen van vervolgconsulten, aan het begin van het consult doen, zodat uitloop zoveel mogelijk kan worden vermeden?
 • PEP-Wiersma is gevraagd effectmeting (Routine Outcome Monitoring) en cliënttevredenheidsonderzoek te doen. Daarom verwachten we van u zowel onze ROM-metingen als de cliënttevredenheidsmeting in te vullen. De laatste op https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-pep-wiersma-psychologische-expertise-psychotherapie-dyslexiezorg-emmen-3032243/waardeer en/of op https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/klinisch-psycholoog-klinisch-psycholoog-wiersma-f-emmen-85237/waardeer en, bij kinderen/jongeren graag ook op https://balanszoekenvind.nl/specialist/feike-wiersma.
 • PEP-Wiersma heeft een Privacy- en Klachtenreglement (zie elders op deze website) die integraal deel
   uitmaken van de Algemene Voorwaarden.

Akkoordverklaring

• Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Het aanvinken van
  het antwoord ‘ja’ en vervolgens het verzenden van het Aanmeldformulier op deze website geldt als onder-
  tekening van de akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden. Ook verklaart u akkoord te gaan met 
  de verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind conform de AVG in het kader van uw aan-
  melding en het eventuele vervolgtraject.