PEP–Wiersma – Psychologische Expertise & Psychotherapie
- samenwerken aan beter -  

Behandelkosten
 


PEP-Wiersma is een zelfstandig gevestigde praktijk (ZGP) en levert voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (en hun ouders/ verzorgers) gespecialiseerde niet-klinische GGzorg, waaronder tot eind 2022 ook dyslexiezorg. De gemaakte zorgkosten worden bij de gemeente waar het kind of de jongere staat ingeschreven gedeclareerd. Aanmeldingen/ verwijzingen van 18-jarigen en ouder vallen sinds 2022 buiten ons bereik en kunnen we niet (langer) aannemen.

In gevallen van onverzekerde of onverzekerbare zorg of in die gevallen waarin PEP-Wiersma geen overeenkomst heeft afgesloten of kunnen afsluiten worden de kosten van de behandeling bij de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) in rekening gebracht. Deze draagt dan desgewenst zelf zorg voor indiening bij zijn zorgverzekeraar en is zelf verantwoordelijk voor de betaling aan PEP-Wiersma.

Op al onze (niet-vergoede) diensten zijn de Betalingsvoorwaarden NIP van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Deze voorwaarden kunt u desgewenst hier downloaden. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend; de praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van mogelijke wijzigingen.


Spelregels

• U wordt in alle gevallen verzocht bij aanmelding een algemene vragenlijst in te vullen via onze website, menu Aanmelden. [Wanneer de behandeling wordt gestart, wordt u verzocht enkele meer specifieke vragenlijsten in te vullen om u en/of uw kind beter te leren kennen en uw problematiek en/of die van uw kind zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Een ‘behandeling’ start standaard met een onderzoekfase.]
• Daarnaast dient u ons vooraf de verwijsbrief van de (huis)arts, medisch specialist of het gemeentebureau De Toegang en de gegevens van het eventuele legitimatiebewijs van uw kind te overleggen.
• Na ontvangst van deze zaken krijgt u een schriftellijke bevestiging van uw afspraak.
• Indien uw kind of u verhinderd zijn voor een reeds gemaakte afspraak, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.
• Eventuele medicatiebegeleiding wordt óf door de huisarts óf op zijn/haar verwijzing uitgevoerd door NL- PSY (vrijgevestigd kinder- en jeugdpsychiater Pieter Raap), GGZ-Drenthe Kinder- en jeugdpsychiatrie of Accare-Emmen. Afhankelijk van de regelgeving in deze declareren zij zelf de gemaakte zorgkosten voor psychiatrisch onderzoek, behandeling of begeleiding bij uw zorgverzekeraar/gemeente of bij PEP-Wiersma.
• Over beëindiging van de behandeling wordt de verwijzer in principe geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met uzelf, tussentijds overleg plaatsvinden.
• Alle behandelingen vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog BIG, ook als een (gedeelte van de) behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoog of een andere medewerker.
• De behandelaar van PEP-Wiersma tekent in het dossier het verloop van de gesprekken aan en/of maakt notities van intern of extern overleg. Hierbij kunnen tevens persoonlijke werkaantekeningen genoteerd worden, waardoor deze aantekeningen niet zonder meer ter inzage zijn voor de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger(s).
• Voor het welslagen van de behandeling is het van groot belang dat u de eventueel met u of met uw kind afgesproken ‘huiswerkopdrachten’ serieus neemt, dat wil zeggen: hier tijd aan besteedt. Leg een map of therapieschrift aan, waarin u een en ander opbergt en bij elkaar houdt voor nu en later. Schaam u niet en maak aantekeningen tijdens de gesprekken - zie de behandeling als een cursus; u wilt toch (ook) iets leren?!
• Om de continuïteit en het welslagen van de behandeling te kunnen waarborgen is het van belang dat u zorgt voor een tijdige planning van eventuele vervolgconsulten, liefst een à twee maanden vooruit - houdt u uw vervolgafspraken of die van uw kind s.v.p. zelf goed in de gaten. Natuurlijk kan later blijken dat een tijdstip u niet schikt; als u (zich) tijdig, minimaal twee werkdagen van tevoren, afmeldt - een berichtje op ons antwoordapparaat volstaat - zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.
• De duur van een afspraak is afhankelijk van de vraag of het een onderzoeksmoment of een behandelsessie betreft - e.e.a. wordt u vooraf per e-mail bericht. Wilt u praktische of zakelijke handelingen, zoals het inplannen of wijzigen van vervolgconsulten, aan het begin van het consult doen, zodat uitloop zoveel mogelijk kan worden vermeden?
 • PEP-Wiersma is gevraagd effectmeting (Routine Outcome Monitoring) en cliënttevredenheidsonderzoek te doen. Daarom verwachten we van u zowel onze ROM-metingen als de cliënttevredenheidsmeting in te vullen. De laatste op https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-pep-wiersma-psychologische-expertise-psychotherapie-dyslexiezorg-emmen-3032243/waardeer en/of op https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/klinisch-psycholoog-klinisch-psycholoog-wiersma-f-emmen-85237/waardeer en, zo mogelijk ook op https://balanszoekenvind.nl/specialist/feike-wiersma.
 • PEP-Wiersma heeft een Privacy- en Klachtenreglement (zie elders op deze website) die integraal deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden.

Akkoordverklaring

• Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Het aanvinken van
  het antwoord ‘ja’ en vervolgens het verzenden van het Aanmeldformulier op deze website geldt als onder-
  tekening van de akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden. Ook verklaart u akkoord te gaan met 
  de verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind conform de AVG in het kader van uw aan-
  melding en het eventuele vervolgtraject.