PEP–Wiersma – Psychologische Expertise & Psychotherapie (voorheen: & Dyslexiezorg)
- samenwerken aan beter -

 • De WGBO (algemene Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) vereist dat de patiënt nadrukkelijk instemt met behandeling door PEP-Wiersma, waarbij het volgende dient te worden overeengekomen (artikel 448):
  a. aard en doel van onderzoek en behandeling;
  b. te verwachten gevolgen of risico’s voor de patiënt;
  c. informatie over alternatieve behandelmogelijkheden;
  d. te verwachten resultaten.

   
 • PEP-Wiersma gaat ervan uit dat een psychologische c.q. psychotherapeutische behandeling een proces is van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, waarbij doel en werkafspraken gaandeweg mondeling worden aangescherpt. Daarom hanteert PEP-Wiersma de volgende Behandelingsovereenkomst:

  a. de behandeling is gericht op het onderzoeken en psychologisch c.q. psychotherapeutisch behandelen van de aanmeldingsklacht van patiënt, zoals door patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) omschreven in het aanmeldformulier, met als doel afname van de klacht, vergroten van het inzicht in de klacht en/of het beter kunnen hanteren van de klacht;

  b. elke psychologische behandeling kan als onbedoeld neveneffect hebben: tijdelijk uit balans raken, toename van klachten en/of ongewenste reacties vanuit de omgeving van de patiënt. PEP-Wiersma is verplicht te wijzen op risico’s als deze, maar is er op gericht elk risico te minimaliseren;

  c. voor elk probleem bestaan altijd meerdere alternatieve behandelvormen. PEP-Wiersma zal hierop wijzen zodra de behandelaar daar aanleiding toe ziet;

  d. eindresultaten zijn nimmer te voorspellen. PEP-Wiersma streeft echter altijd naar verbetering en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken. De behandeling zal worden voorgezet totdat afdoende resultaat bereikt is of als er geen verbetering meer te verwachten is.
   

 • Indien de behandelaar van PEP-Wiersma daar aanleiding toe ziet of indien de patiënt daar om verzoekt zal deze Behandelingsovereenkomst nader schriftelijk worden gespecificeerd en vervolgens aan het dossier worden toegevoegd.
   

Akkoordverklaring

 • Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Behandelingsovereenkomst. Het aanvinken van het antwoord “ja” en vervolgens het verzenden van het Aanmeldformulier op deze website geldt als ondertekening van de Behandelingsovereenkomst. Ook verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens en/of die van uw kind conform de AVG in het kader van uw aanmelding en het eventuele vervolgtraject.

 

Specificatie dyslexiehandelingsovereenkomst                                                     

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren zich bekend en akkoord met de volgende voorwaarden voor de behandeling van ernstige dyslexie van hun kind conform het Protocol Dyslexie, Diagnostiek en Behandeling 2.0 (2013).1

 1. ‘Best practice’-rapportages laten volgens het protocol zien dat een ‘standaard’-behandeling van een cliënt varieert tussen 12 en max. 18 maanden, overeenkomend met 40-60 behandelsessies. Meer dan 60 behandelsessies is, volgens het CvZ, niet doelmatig en niet effectief. Tegen deze achtergrond hanteren gemeenten het uitgangspunt vervolgbehandeling niet te vergoeden.
 2. PEP-Wiersma kiest voor behandelsessies van 60 minuten en 40 tot 50 behandelmomenten, gedurende 12 tot 16 maanden. Om aan een behandeling te kunnen deelnemen heeft uw kind een vaste oefenpartner nodig - meestal is dit een van de ouders/verzorgers. De oefenpartner dient bij elke behandelsessie (deels) aanwezig te zijn. Wij stellen deze voorwaarde om uw kind op deze manier een zo effectief mogelijke behandeling te kunnen bieden.
 3. Continuïteit van behandeling is een belangrijke factor in het welslagen van ons behandelprogramma. Het is daarom van belang dat afwezigheid tot een minimum beperkt blijft. Per jaar (365 dagen) dienen er in ieder geval minimaal 35-40 behandelsessies plaats te vinden. [In het behandelschema wordt rekening gehouden met ongeveer 12 weken per jaar uitval door vakantie, ziekte of andere redenen. Binnen deze 12 weken uitval valt ook eventuele afwezigheid van de behandelaar, mits deze afwezigheid binnen schoolvakanties/feestdagen valt. Om de continuïteit van de behandeling zo goed mogelijk te waarborgen streven wij ernaar, waar mogelijk, ook in vakantieperiodes alternatieven aan te bieden.]
 4. Wanneer een medewerker door omstandigheden de behandeling buiten een schoolvakantie moet afzeggen, wordt ernaar gestreefd dat deze behandeling door een collega wordt overgenomen of op een nader af te spreken tijdstip wordt ingehaald.
 5. Afzeggen van een reeds geplande behandeling dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren.
 6. Naast ‘continuïteit van behandeling’ vormt het thuis oefenen een belangrijke factor in het welslagen van de behandeling. Het is daarom essentieel dat er structureel en onder begeleiding van een oefenpartner thuis wordt geoefend met de door PEP-Wiersma aangeleverde stof. Met het aangaan van de behandeling toont u zich daarom bereid tot het vijf keer per week thuis oefenen met uw kind, gedurende ongeveer 20 minuten per keer.
 7. Na elke 12-15 behandelingen zal er een evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie wordt verspreid over twee à drie behandelsessies en heeft als doel het lees- en spellingniveau van dat moment vast te leggen. Na elke afgeronde evaluatie is er een zogenaamde pauzeweek, waarin geen behandeling zal plaatsvinden. Na deze evaluatie is uw kind mogelijk een week afwezig, zodat de behandelaar de resultaten kan verwerken en een behandelplan voor de komende periode kan schrijven. Uw kind zal dan voor twee weken huiswerk meekrijgen.
 8. Gegevens van de behandeling worden geanonimiseerd ingevoerd in een Nationale Databank, een vanwege het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) ontwikkelde database. De door de aangesloten dyslexiezorgverleners ingevoerde gegevens kunnen geaggregeerd worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering, maatschappelijke verantwoording en wetenschappelijk onderzoek (met name naar oorzaken van dyslexie en verbetering van de behandeling).
 9. De door PEP-Wiersma verstrekte middelen of software van de F&L-methode®  zijn voor eigen gebruik en mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd.
 10. Bij het structureel niet nakomen van bovenstaande voorwaarden behoudt PEP-Wiersma zich het recht voor de behandeling te beëindigen.

 

1Samenvatting van dit protocol: het 'Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0' uit 2013 (de herziene versie van: L. Blomert, 2006, CvZ projectnr. 608/001/2005) is een leidraad voor het diagnosticeren, indiceren en behandelen van cliënten met dyslexie met als doel het beschrijven van de optimale zorg voor cliënten met dyslexie, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten. Dyslexie heeft een neurobiologische basis en is afgebakend als een specifieke stoornis van het lezen en spellen, die een ernstige beperking inhoudt voor de school- of werksituatie. Het diagnostisch onderzoek is een differentiaaldiagnostische analyse van dyslexie-indicatoren in het cognitieve vaardigheidsprofiel van de cliënt, zodanig dat een empirisch gefundeerde indicatie voor dyslexie en dyslexiebehandeling kan worden gesteld. Het doel van de dyslexiebehandeling is een functioneel niveau van technisch lezen en spellen. De 'best practice' behandeling, waarmee dit doel bereikt moet worden, a) gaat uit van een specifiek taalverwerkingsprobleem, veelal fonologisch van aard, b) richt zich op lezen en spellen en gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/woorden en c) bestaat uit inhoudelijke modules, die systematisch op elkaar voortbouwen met aandacht voor individuele kenmerken. Dyslexie is een neurocognitieve functiestoornis en vereist deskundigheid op het gebied van cognitieve informatieverwerking en de toepassing daarvan in diagnostiek en behandeling. De verantwoor-delijkheid voor de uitvoering van dit protocol (dyslexiediagnostiek én -behandeling) berust bij gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen op het niveau van GZ-psycholoog. Procedures voor communicatie met betrokkenen, beslismomenten en verslaglegging worden beschreven in samenhang met het beheer van gegevens.