PEP–Wiersma – Psychologische Expertise, Psychotherapie & Dyslexiezorg
- samenwerken aan beter -

Uitgangspunt
PEP-Wiersma staat voor een heldere werkwijze, klantvriendelijke benadering en een transparante communicatie. Ondanks dat kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Dat horen wij graag van u, omdat het niet goed is wanneer u met dingen blijft zitten die het hulpverleningsproces kunnen hinderen en omdat wij streven naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons werk.

Hoe te handelen bij klachten
Als u klachten heeft over uw behandelaar, psycholoog of orthopedagoog, de behandeling of de praktijkvoering, dan stellen we het erg op prijs dat u die in eerste instantie met de betrokkene zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Lukt dit niet, dan kan de directie om een oplossing worden gevraagd. In de meeste gevallen is open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen. Vraagt u naar ons Klachtenreglement.
Komt u, komen wij, er onverhoopt samen toch niet uit dan biedt de wet- en regelgeving u verschillende manieren om met uw klacht verder te gaan.

Vanwege de LVVP-klachtenregeling conform de AVG is PEP-Wiersma aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg. Ook deze regeling kunt u bij ons opvragen.

De medewerkers van PEP-Wiersma zijn verplicht zich bij de uitoefening van hun beroep te houden aan bepaalde regels. Zij oefenen hun beroep uit binnen het kader van de Beroepscode voor Psychologen van het NIP, de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de NVP, de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). De GZ-psychologen en psychotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG, de orthopedagogen onder de NVO-beroepscode.
Bij de LVVP kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris (vgl. www.lvvp.info), bij het NIP c.q. de NVO bij het College van Toezicht. Alle informatie hierover, alsmede de tekst van de Beroepscode, vindt u op de internetpagina van het NIP: www.psynip.nl c.q. van de NVO: www.nvo.nl/beroepscode/reglement_klachtbehandeling.aspx. De Wet BIG biedt ook de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het BIG-register en nadere informatie kunt u raadplegen via: www.bigregister.nl, het Kwaliteitsregister Jeugd via: www.skjeugd.nl.