Locale en regionale Jeugd-GGz & Dyslexiezorg

Ouders/verzorgers en hun kinderen worden naar onze praktijk verwezen door huisartsen, medisch specialisten of jeugdartsen - steeds vaker op advies van de school van het kind. PEP-Wiersma heeft sinds 2015 zorgcontracten met de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn voor de 'bouwstenen': Gezond-zijn midden (enkelvoudige problematiek), Gezond-zijn zwaar (samengestelde problematiek), Dyslexie-diagnostiek en Dyslexie-behandeling. Vanaf 2020 betreft het de 'modules': Basis-GGZ, Specialistische GGZ en Dyslexie.

De vraagstelling betreft veelal gespecialiseerd (neuro)psychologisch-psychiatrisch onderzoek naar mogelijke ontwikkelingsstoornissen en/of leerstoornissen (bouwsteen 'Gezond-zijn zwaar'). Deze combinatie van neuropsychologisch én psychiatrisch onderzoek samen, maakt PEP-Wiersma uniek (er zijn weinig instellingen of praktijken die zich op beide terreinen hebben gespecialiseerd). Bij het opgroeiende, schoolgaande kind is het juist enorm belangrijk om een onderzoek breed in te zetten, zodat passende begeleiding verantwoord kan plaatsvinden.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ‘comorbiditeit’, het samen optreden van tekorten of stoornissen (lees: verstoringen), meer regel dan uitzondering is. Leerproblemen kunnen bijvoorbeeld samenhangen met neurobiologische zwaktes en tot emotionele en/of gedragsproblemen leiden. Door in te zoomen op de laatste(n) zonder de eerste(n) te onderkennen doen we het kind tekort, omdat de hulp (op termijn) niet efficiënt of passend blijkt - er gaan soms jaren van begeleiding van ouders en kind aan vooraf voordat het kind voor gespecialiseerd onderzoek wordt aangemeld. Veel tijd is dan verloren gegaan, soms ook is het kind al eens gedoubleerd.
Gedragsproblemen blijken vaak eveneens een neurobiologische voedingsbodem in de vorm van een concentratie- of aandachtsstoornis of een informatieverwerkings- en inlevings- of voorstellingsprobleem in de vorm van een lichte autismespectrumstoornis te hebben. Zonder passende voorlichting (‘psychoeducatie’) blijkt coachende ouderbegeleiding dan veelal modderen, en voor alle partijen frustrerend - eigenlijk zonde van de geïnvesteerde tijd en het geïnvesteerde geld.
Wij vinden het voorwaarde voor een verantwoorde hulpverlening om vooraf zoveel mogelijk duidelijk te krijgen welke doelen haalbaar geacht mogen worden en welke niet - ‘eigen kracht’ raakt snel uitgeput als de inzet ‘verandering’ is, terwijl deze beter op ‘acceptatie’ en ‘anders leren omgaan met’ gericht had kunnen zijn.
Het is van belang zo vroeg mogelijk duidelijkheid te krijgen met  betrekking tot de vraag of er al dan niet van enige neurobiologische ontwikkelingsscheefgroei bij het kind of de jongere sprake is of niet - hoe eerder specialistische hulp wordt ingezet, hoe beter! Immers: 'een goed begin is het halve werk.'

Voor kinderen en jongeren hebben we een vijftal zorgpaden ontwikkeld: ADHD, Angstproblemen, Autismespectrumproblematiek, Dyslexieproblemen, en Gedragsproblemen.

PEP-Wiersma is o.m. lid van KLIK-Drenthe:  www.klik-drenthe.nl