Om goede hulp te kunnen geven is een juiste diagnose noodzakelijk. Om een diagnose te kunnen stellen moet een hulpverlener de klachten onderzoeken - dit heet ‘diagnostiek’. Binnen onze praktijk gebruiken wij hiertoe naast (interview)gesprekken altijd ook vragenlijsten, zodat gegevens met normgegevens kunnen worden vergeleken, teneinde een zo objectief mogelijke inschatting van de aard en de ernst van de klachten of symptomen, de karaktertrekken of persoonlijkheidskenmerken en/of de omgevingsvariabelen te kunnen maken. Aldus wordt zinvol en dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten en producten van het wetenschappelijk onderzoek van aan universiteiten verbonden collega’s. Mogelijke psychiatrische en/of psychologische problemen kunnen aldus worden geïdentificeerd en geobjectiveerd.

Het eerste gesprek wordt ‘intake’ of ‘screeninggesprek’ genoemd: een eerste kennismaking met elkaar en de problematiek en een beantwoording van de vraag of u c.q. uw kind bij ons aan het goede adres bent/is of mogelijk elders beter kunt/kan worden geholpen. Aanvankelijk is bij telefonische aanmelding reeds van een positief antwoord op deze vraag uitgegaan en zijn omwille van de efficiëntie meerdere afspraken met u gemaakt - het eventueel annuleren van afspraken kost minder moeite, dan het naderhand plannen.

Bij aanmelding van een kind of jongere krijgen de ouders/verzorgers voorafgaand aan het kennismakings- en intakegesprek (met hen alleen - dus zonder het kind of de jongere) reeds enkele vragenlijsten toegestuurd, zowel voor henzelf als voor de desbetreffende leerkracht of mentor. Tijdens dit eerste gesprek wordt met name ook een ontwikkelingsanamnese afgenomen. Het kind of de jongere wordt mogelijk, afhankelijk van de leeftijd, pas na de eerste kennismaking (in principe eveneens met hem of haar alleen - maar liefst met een ouder/verzorger op afroep in onze wachtkamer) gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen.

Na afloop van het behandelcontact wordt uw medewerking gevraagd en verwacht aan het invullen van een effectmeting-vragenlijst en een cliënttevredenheidsmeting - wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in uw feedback! Graag lezen wij uw reactie op www.zorgkaartnederland.nl.