PEP–Wiersma – Psychologische Expertise & Psychotherapie
- samenwerken aan beter -  

Onderstaande documenten kunt u desgewenst downloaden

Voor literatuursuggesties klikt u hier.

Algemene informatie 

2023 Praktijkinformatie PEP-Wiersma v5.6
Algemene betalingsvoorwaarden NIP
Factsheet Jeugd-ggz 2013
Informatie voor cliënten vergoeding psychotherapie
Handout gemeente -VKJP
K&J-folder voor gemeenten
Kiwa HKZ KO-certificaat
► Dekra HKZ KO-certificaat
► PEP-Wiersma kwaliteitsstatuut v3.0
► Geef uw mening over PEP-Wiersma 
► LVVP Cliëntenfolder 2023
LVVP folder kinderen/jeugd
► LVVP Clienteninformatiefolder ROM 2015 
► LVVP Verwijzersfolder 2016 
► PEP-Wiersma Klachtenreglement 
► Verwijsdiagram huisarts 
► Zorgkaart Nederland-visitekaartje
► Leo N. Tolstoj (1881), Waardoor de mensen leven, in: ‘Vader Sergius en andere verhalen’ (ISBN 90 204 0522 5)
► Zorgprestatiemodel GGZ & FZ
 

Dyslexiezorg

Beleidsevaluatie dyslexiezorg 
Checklist leerlingdossier - Masterplan Dyslexie
► Dyslexie, school en gezondheidszorg - Tips voor ouders - Masterplan Dyslexie
Dyslexie, school en gezondheidszorg - Draaiboek voor scholen - Masterplan Dyslexie 
Handleiding leerlingdossier dyslexie  + LeerlingDossier   
    
  
 - Masterplan Dyslexie
Informatie over de methode "Taal in Blokjes" - F&L methode®
Informatie over onderzoek en behandeling dyslexie - Stichting Taalhulp
Informatie over dyslexie - Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Herlaarhof
Onderzoek F&L-methode - Tijdschrift voor remedial Teaching
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling  (2006) - L. Blomert (Cognitieve Neurowetenschap,
     Faculteit Psychologie, Universiteit Maastricht) 
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0  (2013, herziene versie) - Nationaal Referentiecentrum
     Dyslexie (NRD)
Protocol-dyslexie-voortgezet-onderwijs - Masterplan Dyslexie
Richtlijn Comorbiditeit - Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) 
   

Informatie over behandelingen  

► Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen – Informatie voor mensen die hun angst willen aanpakken -
    VGCt-brochure
► Cognitieve gedragstherapie bij depressie - Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken -
    VGCt-brochure
Patiëntfolder zorgprestatiemodel
Psychofarmaca
 

Informatie over GBGGZ & GGGZ 

Prestatiebeschrijvingbeschikking 1e lijn 2010 (NZa)
STROOMDIAGRAM VOOR VERWIJZING VAN KINDEREN EN/OF JEUGDIGEN (0-18 JAAR) - Nederlandse Vereniging
    van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
STROOMDIAGRAM VOOR VERWIJZING VAN VOLWASSENEN - Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde
    Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
Verwijzersfolder 2014 - Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
    (NVVP)
 

Informatie over psychologisch onderzoek 

Het psychologisch onderzoek bij assessment, studie- en beroepskeuze (2008) - Nederlands Instituut van
    Psychologen (NIP)
TIQ buiten bereik VIQ en PIQ (Artikel) - Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden
► Voor uitgebreide informatie en een toelichting (voor ouders én kinderen) op het WISC-intelligentie-onderzoek: https://www.apollopraktijk.nl/WISC-III.htm
 

Beroepscodes 

Beroepscode voor psychotherapeuten (2007)- Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Beroepscode voor psychologen (2015) - Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Beroepsethiek - Informatie voor cliënten - Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 

Informatie van de overheid 

Bestuursakkoord 2011
Bestuursakkoord 2011 - 2015
Bestuursakkoord naar decentralisatie naar provincies - Nieuwsbericht
Concept gedoogakkoord - VVD-PVV-CDA, 30-09-2010
Concept regeerakkoord - VVD-CDA, 30-09-2010
Factsheet DBC-systematiek ggz
Flow of funds Dutch curative health sector-klik
Geldstromen curatieve zorg klik
Marktscan en beleidsbrief Geestelijke gezondheidszorg, Weergave van de markt 2008-2012 - Nederlandse
    Zorgautoriteit (NZa)
Mededinging-verzekeraars-klik
Richtsnoeren voor de zorgsector (2007) – Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Stappenplan bij de richtsnoeren voor de zorgsector: wat mag wel en wat mag niet? – Nederlandse
    Mededingingsautoriteit (NMa)
Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) - Ministerie van VWS
Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG) (1993) - Ministerie van WVC
Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) (1995) - Ministerie van Justitie
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) (2000, 2001) - Ministerie van Justitie
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) (2007) - Ministerie van VWS
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) - Ministerie van VWS
Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) (2006) - Ministerie van VWS
► Regionaal tansitiearrangement voor de transformatie jeugdzorg in de regio Drenthe (RTA-Drenthe)
► Transformatieplan Jeugdhulp Expertgroep uitwerking RT
 

Jeugdzorg

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage - NJi, Movisie, NVO, HBO-raad, NVMW, Calibris 
Advies Positionering jgz in nieuwe stelsel zorg voor jeugd - Ministerie van VWS, directie Publieke Gezondheid
Beleidsbrief Stelselwijziging Jeugd (geen kind buitenspel) - Rijksoverheid
Big Bang in de jeugdzorg - Vermeiren, MGv 2013
 , VermeireBrief NIP sector jeugd inzake CJG - Nederlands Instituut voor Psychologen
Concept uitvoeringsprogramma Jeugdzorg - Provincie Drenthe
Factsheet aan kamerleden over overheveling van jeugd-GGZ naar gemeenten (5 oktober 2011) - NVVP
Factsheet aan 2e kamer, Algemene commissie voor jeugdzorg (debat stelselwijziging jeugd, 20 juni 2012) - NVVP 
Factsheet aan 2e kamercommissie VWS inzake overheveling van jeugd-GGZ naar gemeenten (27 juni 2013) - NVVP
  (juni 2013) Factsheet actieplan professionalisering Jeugdzorg - NJi
Gemeenten aan zet, Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen  (okt. 2012) - Drs. M.P. (Marcel) van Gastel
Handreiking GGZ - Onderwijs - Centrum voor jeugd en gezin
Hoofdlijnen concept-Jeugdwet  (  (18 juli 2012) - Ministeries van V&J en VWS
Hoofdlijnen wetsvoorstel Jeugdwet (1 juli 2013) - Ministeries van V&J en VWS  wetsvoorstel Jeugdwet
Jeugdwet - Ministeries van V&J en VWS 
Kabinetsvisie Perspectief voor Jeugd en Gezin
Koersbesluit Om het kind, Programma Hervorming zorg voor de jeugd (15 mei 2013) - Gemeente Amsterdam
 Marktanalyse in het kader van de transitie jeugdzorg - BMC adviesmanagement
Ontzorgen en normaliseren, Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg - Raad voor Maatschappelijke 
     Ontwikkeling
Perspectief voor Jeugd en Gezin - Jeugd en Gezin
Rapport Toekomstverkenning Jeugdzorg - Pierre Heijnen (voorzitter van de werkgroep)
Reactie Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op de beleidsbrief Stelselwijziging Jeugd 'Geen kind buiten spel'
Reactie concept Jeugdwet - Werkgroep Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog
 Reactie consultatieronde Jeugdwet - NVP, VKJP
Reactie NVVP op Transitieagenda Jeugdzorg Rijk VNG IP - Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde 
     Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP)
Reactie NVvP inzake Overheveling Jeugdzorg - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel - NJi
 , -     ► Stelselwijzing Jeugd, Handreiking regionale transitiearrangementen jeugd - Min.v.V&J, Min.v.VWS, VNG
► Stelselwijziging Jeugd, Uitgangspunten bij het regionale transitie arrangement voor de provincie Drenthe 
 Stelselwijziging Zorg voor Jeugd - Rijksoverheid
Transformeren met beleid, Maatschappelijke resultaten, kwaliteitsindicatoren en ombouwscenario's transitie
     jeugdzorg
- Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 
Transitieplan Jeugd, Gezamenlijk plan van RIJK, VNG en IPO - 14 mei 2013
Visie op knelpunten jeugdzorg - Nieuwsbericht
Visiedocument 'Koers en keuzes' - Gemeente Emmen
Visienota Regio Twente - april 2013

 

Persberichten/ documentatie/ overige informatie 

Aanpassingen in de klas voor kinderen met ADHD, Wat te doen met… - Balans, september 1996
ADHD & ADD, Leerstoornissen, Medicatie - (powerpoint-presentatie) Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
    Herlaarhof, J. ter Meulen, jeugdarts
De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – Nemesis-2: Opzet en eerste resultaten -
    R. de Graaf, M. ten Have & S. van Dorsselaer. Utrecht: Trimbos-instituut, 2010
Dyslexie - (powerpoint-presentatie) Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof,
    I. van de Meerendonk en J. ter Meulen
Geestelijke (on)gezondheid bedreigt Nederlandse kenniseconomie - Commissie van Overleg Sectorraden
    (COS) & Raad voor Gezondheidsonderzoek  (RGO)
Reactie NVVP op consultatiedoc basis-GGZ dec_11
Samenvatting Mentaal Kapitaal (2006)
Slaapstoornissen - NFVG Utrecht