In een resultatenbespreking - veelal 'eerste adviesgesprek' genaamd - worden de gegevens uit de gesprekken en het onderzoek met de ouder(s)/ verzorger(s) besproken en toegelicht (dus: zonder het kind!). Door deze als het ware psychologische scan, ontstaat een duidelijker beeld, dat door de meesten als verhelderend wordt ervaren en dat een goede basis biedt om samen verder na te denken over de te varen koers. Ondanks het feit dat informatie deels zelf is aangedragen en bekend voorkomt, ervaren veel ouders/ verzorgers dat er veel van hen wordt gevraagd en 'over hen heen komt' - voor kinderen zou dit dus al helemaal niet passend zijn. De te geven 'toelichting' op de resultaten komt in de praktijk vaak neer op psychoeducatie, waardoor uw kind met zijn/ haar moeilijkheden veelal minder uniek blijkt dan soms eerder werd verondersteld. (Voor pubers wordt meestal het eerste halfuur van het tweede adviesgesprek ingeruimd, waarna de ouders aanschuiven. Desgewenst wordt een afzonderlijk gesprek met de onderzoeker gepland.)

U krijgt een exemplaar van het onderzoeksrapport mee, met een kopie voor school die u desgewenst zelf aan de leerkracht kunt overhandigen - dan weet u zeker dat deze het heeft ontvangen. Wij pleiten ervoor dat u deze kopie ook daadwerkelijk op school afgeeft, niet enkel omdat leerkrachten standaard zeer loyaal zijn in het zich inspannen om tijdig de gevraagde gegevens aan te leveren, maar ook omdat het onderzoek hen helpt uw kind beter te kunnen begrijpen en helpen. In principe krijgt ook uw huisarts een kopie, omdat hij/ zij veelal de verwijzer is en aldus geïnteresseerd in de onderzoeksbevindingen en de eventuele vervolgstappen.

Nadat u thuis eens rustig het onderzoeksverslag met ons voorstel voor eventuele vervolgstappen heeft kunnen lezen en overdenken, komen we in een vervolggesprek ('tweede adviesgesprek') hierop terug. Eventuele vragen of twijfels over het behandelvoorstel kunnen dan worden besproken.
Regelmatig hopen ouders op meer concrete gedragsadviezen dan op basis van de onderzoeksgegevens in één gesprek kunnen worden gegeven. In dat geval worden enkele vervolggesprekken voorgesteld. Onze invalshoek is daarbij met name (cognitief) gedragstherapeutisch en systeemtherapeutisch - dit betekent onder meer dat de klacht het uitgangspunt vormt en dat bekeken wordt hoe er mogelijk beter kan worden samengewerkt.

Meer informatie vindt u onder ‘Wat doen wij?’ en Behandelingsovereenkomst’.