Zorgprogramma: AD(H)D

PEP-Wiersma heeft speciaal voor kinderen en jongeren die (mogelijk) AD(H)D hebben, een zorgprogramma ontwikkeld. In dit zorgprogramma volgt uw kind samen met u een traject van intake, onderzoek, behandeling en begeleiding. Kijk voor meer informatie op de pagina over ADHD.

Wanneer kinderen bij ons komen die (mogelijk) een vorm van ADHD hebben, doorlopen we een aantal stappen. Die stappen bij elkaar worden ‘zorgpad’ of ‘zorgprogramma’ genoemd. De stappen staan hierna uitgelegd.

1. Aanmelding en intake

Meestal meldt een (huis)arts een kind aan bij PEP-Wiersma. Nadat wij het aanmeldformulier en de gevraagde gegevens van u hebben ontvangen, ontvangt u van ons een voorstel met data voor intake, onderzoek én advies. U krijgt vooraf een anamnesevragenlijst en enkele gedragsvragenlijsten toegestuurd, die u ons in principe voor het  eerste kennismakings- of intakegesprek retour stuurt. Omdat het van belang is wat de leerkracht op school van uw kind waarneemt, krijgt u tevens enkele vragenlijsten van ons voor de leerkracht van uw kind toegestuurd. Het intakegesprek met de ouder(s)/ verzorger(s) - dus zonder uw kind - is tegelijk het eerste onderzoeksmoment, omdat de ontwikkelingsanamnese wordt afgenomen en de ADHD-criteria worden uitgevraagd. Dit gesprek duurt ongeveer twee uur.

2. Onderzoek

Om helder te krijgen wat er met uw kind aan de hand is, maken we aansluitend op de intake (met ‘heteroanamnese’) een start met een aantal onderzoeken van en met uw kind. Het totaal van deze onderzoeken wordt ‘diagnostiek’ genoemd. Deze diagnostiek bestaat uit de volgende onderzoeken, verdeeld over in principe zes afspraakmomenten:
•     Een ontwikkelingsanamnese
       In het eerste gesprek is de ontwikkeling van uw kind in detail met u doorgenomen. (Hiervoor heeft u van
       tevoren een aantal vragenlijsten ingevuld.
•     Een kinderpsychiatrisch en -psychologisch onderzoek
       Mede afhankelijk van de reeds verkregen informatie worden door middel van meer specifieke vragenlijsten
       bij u en uw kind mogelijke veronderstellingen (‘hypothesen’) nader onderzocht. De klinisch kinder- en
       jeugdpsycholoog onderzoekt uw kind door het op twee verschillende momenten opdrachten (‘taken’) te
       laten uitvoeren, vragenlijsten te laten invullen, ermee te praten of er eventueel mee te spelen om een zo
       volledig mogelijk beeld van uw kind te kunnen krijgen. Er wordt met name gelet op medische gegevens, gedrag
       en emotionele ontwikkeling van uw kind, competentiebeleving en persoonlijkheid.
•     Een (neuro)psychologisch onderzoek
       Na(ast) onderzoek van de algemene sociaal-emotionele (‘affectieve’) ontwikkeling van uw kind is het van
       belang een beeld van de algemene ‘cognitieve’ ontwikkeling van uw kind te krijgen. Middels een (algemeen)
       Intelligentieonderzoek en een (specifiek) functieonderzoek kunnen sterke(re) of zwakke(re) kanten van het
       cognitieve functioneren van uw kind in beeld worden gebracht en gerelateerd worden aan zowel de
       sociaal-emotionele ontwikkeling als aan de gepresenteerde klachten, problemen of zorgen. Ook taak-
       en werkhouding en aspecten van contactgroei kunnen hierdoor beter in beeld komen. Meestal volstaan hier
       twee onderzoeksmomenten.
•     Een analyse van de schoolinformatie
       Analyse van de leerprestaties en het gedrag op school is van belang om de problemen van uw kind
       desgewenst in een breder kader te kunnen plaatsen.

3. Rapportage en (behandel)advies

De uitkomsten van de onderzoeken worden in een ‘onderzoeksrapport’ weergegeven, zodat werkwijze (‘methode’) en uitkomsten transparant zijn. De uitkomsten vormen de  basis van het advies- of behandelplan van de klinisch kinder- en jeugdpsycholoog. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangt/ontvangen de originele versie, met een kopie voor de school. De verwijzend (huis)arts krijgt een kopie van ons toegestuurd. De rapportage bevat verder de volgende informatie.
•     De diagnose
       Een diagnose is een zo goed mogelijke verklaring van de gepresenteerde klachten of problemen.
       Hyperactiviteit, impulsiviteit of een concentratieprobleem kunnen samenhangen met bijvoorbeeld
       (een vorm van) ADHD, en erfelijke, neurobiologische aandoening met mogelijke consequenties ten
       aanzien van gedrag en/of informatieverwerking . Bij veel kinderen met ADHD komt een tweede ‘stoornis’
       (lees: verstoring in het functioneren) voor, bijvoorbeeld een leerstoornis, depressiviteit of een (veelal lichte)
       autismespectrumstoornis. Ook deze problemen worden opgenomen in het behandelplan. De diagnose van
       de stoornissen en problemen is het uitgangspunt van het behandelplan of -voorstel.
•     Een sterkte-zwakte-analyse
       We kijken wat (in deze fase) de sterke en minder sterke kanten van uw kind zijn, maar ook van zijn of haar
       omgeving. Uw kind is bijvoorbeeld tamelijk nieuwsgierig en enthousiast of mogelijk faalangstig, niet zo snel
       van begrip en gauw afgeleid. Vanuit of in zijn omgeving kan het worden het belemmerd doordat u
       relatieproblemen hebt, het in een drukke klas zit en nauwelijks of geen vriendjes heeft. Daarentegen kan het
       profiteren van een goede band met de leerkracht of met oma of opa. Door de ‘sterke punten’ sterker te maken
       en de ‘zwakke punten’ zoveel mogelijk te beperken kan het algemeen welbevinden van uw kind mogelijk
       toenemen en kan het eventuele eigen beperkingen mogelijk beter accepteren of hanteren.
•      De behandeldoelen
        De vraag wat, gelet op de onderzoeksresultaten, haalbare doelen zijn is in de praktijk vaak lastig te
        beantwoorden. Veelal is een beter begrip van de betekenis van de stoornis(sen) of verstoring(en) en
        een beter en anders leren  reageren een eerste doelstelling. Samen met u en mogelijk uw kind leggen we
        de doelen soms direct, soms gaandeweg, zo concreet mogelijk vast; wat wilt u bereiken en binnen welke
        termijn? AD(H)D is geen stoornis die op latere leeftijd vanzelf overgaat. Het is wel mogelijk dat u en uw
        kind en zijn of haar omgeving beter leren omgaan met deze vorm van ADHD. Hoe goed dit lukt, is afhankelijk
        van verschillende factoren, zoals de intelligentie van uw kind, de leeftijd, de sterkte van de omgeving.
        Daarom stellen we de doelen van de behandeling daar op af.

4. Resultatenbespreking/ adviesgesprek en behandelovereenkomst

In de resultatenbespreking ('adviesgesprek') krijgt u uitgelegd wat de uitkomsten van de onderzoeksmomenten betekenen. Hierdoor kan het u duidelijk worden hoe wij tot ons eventuele behandeladvies zijn gekomen. Als u met deze voorstellen akkoord gaat, sluiten we een behandelovereenkomst en kan de behandeling van start gaan.

5. Behandeling en begeleiding

De behandeling en begeleiding zijn opgenomen in het volgende basisprogramma:
•      Psycho-educatie voor u en uw kind (en soms ook aan een leerkracht). Deze psycho-educatie bestaat uit
        advies, uitleg en kortdurende begeleiding.
        U krijgt uitleg over AD(H)D, over de uitkomsten van de onderzoeken en over de betekenis van ADHD op het
        denken en handelen van uw kind. U krijgt in twee tot vier ouderbegeleidende gesprekken van anderhalf uur
        adviezen voor de aanpak en opvoeding van uw kind thuis en op school. Dit kan bij voldoende deelname in de
        avond ook in groepsverband plaatsvinden (10-12 sessies van twee uur).
•      Voor de meeste kinderen (ongeveer 75%) met een vorm van ADHD blijkt medicatie goed te werken. In overleg
        met u zullen mogelijkheden hiertoe worden besproken. Mocht proefmedicatie voor uw kind een geschikte optie
        blijken, dan kan hiermee op verwijzing van de (huis)arts veelal op korte termijn gedurende ongeveer twee
        weken worden gestart. In overleg met uw (huis)arts wordt uw kind hiervoor door ons aangemeld. Hierna zal
        aansluitend met u een afspraak worden gemaakt voor medicatie-evaluatie.
•      Voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar is een interactief computertrainingsprogramma Braingame Brian
        ontwikkeld. De volgehouden aandacht, de inhibitie en het geheugen worden hiermee getraind. De training
        duurt 25 sessies en kan in principe thuis op de computer worden gedaan. De begeleiding door de trainer zal
        bestaan uit e-mailcontact en aanwezigheid gedurende vier sessies: de eerste en de laatste bij het kind thuis
        en twee verdeeld over het traject op onze praktijk. Deze begeleiding is van belang om het kind gemotiveerd
        te houden mocht het moeite hebben met volhouden. De training vindt plaats middels een inlogcode op
        internet. Vooraf zal een intakegesprek plaatsvinden, waarin onze verwachtingen inzake motivatie en inzet
        van zowel ouders als kind zullen worden besproken - zij zijn voor het welslagen van de training van groot
        belang. Achteraf zal een evaluerend gesprek plaatsvinden, waarin de resultaten en effecten van de training
        zullen worden besproken. De Stichting Gaming and Training verzoekt de trainer middels vragenlijsten een
        voor- en nameting bij hen aan te leveren.
•      Soms wordt een cognitieve sociale vaardigheidstraining als vervolg op de psycho-educatie aangeboden, ofwel
        in een kleine groep, ofwel individueel. In deze training leert uw kind beter om te gaan met eigen gevoelens en
        gedachten en beter met anderen te communiceren. De training is geschikt voor kinderen van 9-12 jaar.
        Er zijn 12 wekelijkse bijeenkomsten van ca. 90 minuten. Daarnaast zijn er 2 à 3 (verplichte) ouderavonden van
        twee uur. Voor het welslagen van deze training zal vooraf met u gesproken worden over het belang van uw
        inzet en betrokkenheid bij de training om succes te kunnen behalen. De training wordt afgesloten met
        individuele oudergesprekken, waarin kindspecifieke bevindingen zullen worden besproken en toegelicht.
•      Afhankelijk van het cognitieve profiel van uw kind wordt een individuele executieve functietraining van 10-12
        sessies van 45 min. aangeboden. Er wordt specifiek aandacht besteed aan die taken, die uw kind moeite
        kosten op het gebied van werkhouding, aandacht, concentratie en/of geheugen. Ouders worden hierbij nauw
        betrokken en huiswerk is onderdeel van deze training. Aansluitend kan Braingame Brain mogelijk een
        meerwaarde hebben.

Aanvullende behandeling of doorverwijzing

Wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij (ernstige) problemen in de thuissituatie en/of ADHD met een tweede (ernstige) psychiatrische problematiek, kunnen we samen met u besluiten tot:
•      uitbreiding van therapie voor u en/of uw kind, zoals gedragstherapie of gezinstherapie;
•      uitbreiding van de begeleiding aan u als opvoeder (ouderbegeleiding);
•      doorverwijzing voor IPG: intensieve pedagogische gezinsbegeleiding;
•      aanmelding bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor eventuele behandeling op een
        behandelafdeling in een kliniek of deeltijdkliniek. Voor kinderen met ADHD wordt tijdens een verblijf in
        een behandelgroep veelal gewerkt aan gedrag, impulsiviteit en het versterken van aanwezige sterke kanten.
 

Heeft u nog vragen? contactformulier