Wettelijk verplicht eigen risico

Door de overheid is het wettelijk verplicht eigen risico in de gezondheidszorg voor volwassenen per 1-1-2016 verhoogd naar € 385,- Daarna is het tot op heden gelijkgebleven en geldt het ook in 2022 en 2023. (Ter vergelijking: het was in 2015 € 375, in 2014 € 360, in 2013 € 350, in 2012 € 220 en in 2011 € 170.) Dit wettelijk verplicht eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, basis-GGz POH, kraamzorg en verloskundigen, niet voor chronisch zieken en niet voor verzekerden beneden de 18 jaar.

Vanaf 1-1-2022 wordt het eigen-risico-ggz per kalenderjaar aangesproken!  D.w.z.: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvond, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt.

 

Generalistische psychologische zorg: Generalistische Basis-GGz (GBGGz)

De praktijk heeft sinds 2018 geen GBGGz-contracten meer (afgesloten).
[Sinds 1-1-2014 golden in de ambulante GBGGz voor volwassenen drie 'zorgzwaartemodules' met een wisselende duur tot maximaal 750 minuten: Kort (tot 300 min.), Middel (tot 495 min.) en Intensief (tot 750 min.). In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd.]
 

Specialistische klinisch psychologische en/of psychotherapeutische zorg: Gespecialiseerde GGz (GGGz)

De praktijk had de laatste jaren enkel met Achmea (w.o. De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, One Underwriting, Interpolis, Pro Life, ZieZo, Zilveren Kruis) een GGGz-contract afgesloten t.b.v. bij ons in zorg zijnde jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereikten en ouders van bij ons in zorg zijnde kinderen. Deze mogelijkheid is vanwege gewijzigde regelgeving komen te vervallen. 
[In de GGGz voor volwassenen gold tot 1-1-2022 de DBC-structuur en werd een zogenaamde DBC (diagnose-behandel-combinatie) geopend. Sindsdien geldt het zorgprestatiemodel.]

 Kosten: Bij verwijzing naar een klinisch psycholoog of psychotherapeut is (buiten het 'eigen risico') geen eigen bijdrage verschuldigd. Het CvZ heeft de volgende 'uitsluitingen' vastgesteld. Er is geen recht meer op behandeling van 'aanpassingsstoornissen' ofwel 'psychologische aandoeningen waarbij ontregeling in gedrag ontstaat als reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis, bijv. ontslag of echtscheiding. Ook is het recht op hulp bij werk- en/of relatieproblemen komen te vervallen, tenzij deze problematiek samenhangt met andere problemen of stoornissen, bijvoorbeeld op het gebied van de persoonlijkheid, de stemming of de ontwikkeling (ADHD/ADD, ASS). Indien een cliënt zonder tijdige afmelding niet op zijn afspraak komt, dan betaalt hij/zij de kosten daarvan zelf aan de zorgaanbieder. ..  

De kosten van de DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) werden na afsluiting van de behandeling of na maximaal een jaar bij de verzekeraar gedeclareerd. [Zie voor uitleg: Informatie voor cliënten vergoeding psychotherapie]

Sinds 1-1-2022 wordt gedeclareerd op basis van 'zorgprestaties', waarbij 'consult diagnostiek' en 'consult behandeling' de meest voorkomende zijn. De DBC-systematiek is komen te vervallen. De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

De tarieven en prestatiecodes voor onze beroepsgroep kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): www.nza.nl.

Op Zorginzicht/ KiesBeter, de website van Zorginstituut Nederland, staat 'alle beschikbare kwaliteitsinformatie over zorg in Nederland': klikt u HIER.

Voor voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting in het contact met uw zorgverzekeraar kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen als u problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld de vergoeding(en) heeft.

Veel informatie over 'medisch nieuws en meer...' vindt u op www.meldjezorg.nl:

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208. Klik op het logo om naar de website te gaan.

Laat van u horen als u het belangrijk vindt dat er een beter betaalbaar Nationaal ZorgFonds komt: www.nationaalzorgfonds.nl.
 

Vergoedingen Jeugd-GGz

Hier geldt dat deze sinds 1-1-2015 na zorgtoewijzing door de gemeenten worden vergoed. Vanwege de Jeugdwet geldt het woonplaatsbeginsel. PEP-Wiersma heeft zorgcontracten met de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn - alleen zorgkosten voor jeugdigen uit deze gemeenten kunnen na zorgtoewijzing voor vergoeding in aanmerking komen, indien de zorg valt onder een van de volgende 'modules': (a) Basis-GGZ (voor meer recente enkelvoudige problematiek), (b) Specialistische GGZ (voor langerdurende samengestelde of complexe problematiek).

 

Afmelding

Een afspraak die u (mogelijk) niet na kunt komen dient u zo vroeg mogelijk af te melden, uiterlijk 24 uur van tevoren. Het is wellicht goed om te weten dat wij dagelijks mensen teleur moeten stellen vanwege een volle agenda - met de voor u gereserveerde tijd kunnen wij wellicht iemand anders van dienst zijn!
U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven. Ook het inspreken van een kort bericht op ons antwoordapparaat volstaat.
 

[Op onze niet-vergoede diensten zijn de Betalingsvoorwaarden NIP van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. Deze voorwaarden kunt u desgewenst hier downloaden. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend; de praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van mogelijke wijzigingen.]