Cognitieve Sociale Vaardigheidstraining

- ‘Denkpettentraining'

Doel

De training richt zich op het beter leren begrijpen van jezelf en je omgeving (en vice versa), op beter leren luisteren naar elkaar, een mening durven verdedigen en durven bijstellen, kritiek geven en ontvangen en het beter omgaan met conflicten – kortom: op het aanleren van nieuw of ander gedrag (denken én doen of laten). We willen uw kind stimuleren om beter bij eigen gedachten en gevoelens stil te staan. We hopen dat kinderen door de training minder problemen met zichzelf en hun omgeving zullen ondervinden of deze beter het hoofd kunnen bieden. Daarnaast is de training er ook op gericht om ouders nieuwe denktechnieken aan te leren, zodat ouder(s) en kind elkaar beter leren "verstaan".

Inhoud

De 'denkpettentraining’ is een cognitieve sociale vaardigheidstraining voor kinderen en ouders die zichzelf en de ander beter willen leren begrijpen en graag beter of makkelijker met lastige situaties willen leren omgaan. De training wordt gegeven aan kinderen vanaf 9 tot en met 16 jaar. Het is een sociaal-cognitieve (groeps)training, waarin kinderen leren luisteren naar elkaar, standpunten innemen, meningen herzien, kritiek geven en ontvangen, en leren omgaan met conflicten. Het is tevens een training die de executieve functies stimuleert en kinderen op een speelse en creatieve wijze leert hoe ze zelfstandig problemen kunnen oplossen. Als zodanig is het interventieprogramma een denkstimulerings-programma. Kinderen leren oordelen formuleren, verbanden leggen, vergelijkingen maken, redeneren, plannen en leren denken over het denken. Aan het eind van de training krijgen de kinderen hun eigen werkboek mee naar huis en kunnen zij (de jongere kinderen) een 'denkpettendiploma' krijgen.

Voor wie?

De training is bijzonder geschikt voor kinderen met neurobiologische ontwikkelingsproblematiek, kinderen met een negatief zelfbeeld, angstig teruggetrokken of impulsief gedrag, voor kinderen die weinig rekening houden met anderen, onvoldoende weerbaar zijn, sociale problemen hebben of gepest worden.

Aanmelding

In de praktijk gebeurt het vaak dat de intern begeleider van school in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) het kind bij ons aanmeldt. Soms melden ouders/verzorgers hun kind buiten school om bij ons aan. Een passende verwijzing van de huisarts of van bureau De Toegang is noodzakelijk.

Onderzoek

Voorafgaand aan de training vinden wij het van belang om relevante informatie te verzamelen over het gedrag van het kind, de persoonlijke ontwikkeling en de omstandigheden waarin het probleemgedrag optreedt. Dit doen wij als gebruikelijk door ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht te vragen enkele vragenlijsten over het kind in te vullen, waarna een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en een psychologisch onderzoek met het kind plaatsvindt. Aldus wordt relevante informatie verkregen en kan een sterkte/zwakteanalyse van onder meer aandacht, concentratie, executieve functies en sociaal-emotioneel functioneren worden gemaakt.

Groepsgrootte

Een geplande groep bestaat uit vier tot zes kinderen van ongeveer gelijke leeftijd.

Waar en door wie?

Na de diagnostiekfase kunnen ouders en kind aangeven dat ze graag willen deelnemen aan de denkpettentraining, wanneer wij dit indiceren. Afhankelijk van het aantal deelnemers op dat moment kan de training in groepsverband of individueel worden gevolgd. Meestal starten de groepstrainingen na de zomervakantie en na de kerstvakantie. De groepstraining wordt bij voldoende deelname buiten schooltijd op onze praktijk aangeboden (meestal van 15.30 uur tot 17.00 uur). Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de training door een of twee medewerkers (psycholoog/ orthopedagoog) gegeven.

Kosten

De training is kosteloos. Het onderzoek en de training kunnen wij verzorgen in het kader van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGz), waarvoor een GGGz-verwijzing van de huisarts nodig is, nadat de gemeente op het door ons in te dienen verzoek een 'zorgtoewijzing' heeft afgegeven.

Duur

De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten van anderhalf uur. De 1e, 4e, 8e en 12e bijeenkomst zijn bedoeld voor zowel het kind als een van de ouders van elk kind, de andere bijeenkomsten alleen voor de kinderen. Rond de start van de training worden de ouders/ verzorgers en geïnteresseerde leerkrachten uitgenodigd om zich te informeren en hun ervaringen, meningen en eventuele vragen met ons en elkaar te delen. Deze 'ouderavond' vindt in onze praktijk plaats (Brinkenhalte 20, 7812 HX Emmen), ’s avonds van 19.00 – 20.30 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een individueel (zonder de andere groepsleden) 'intakegesprek' plaats om de doelen van kind en ouders te bespreken. Aan het eind van de training vindt er een individueel evaluatiegesprek plaats. Na ongeveer drie maanden vindt er een follow-up bijeenkomst plaats met alle kinderen en ouders. Indien wenselijk, kan een kind naderhand nog een individueel traject volgen (altijd met betrokkenheid van de ouders) en kunnen ouderbegeleidende gesprekken worden gepland. De ouders (en leerkrachten) ontvangen elke week een lesbrief, waarin staat wat er in de afgelopen bijeenkomst is behandeld. Tussentijds hebben zij, wanneer nodig, mailcontact met de trainer(s). Soms wordt er gedurende de training een individuele afspraak gepland, wanneer ouder(s) en kind en/of de trainer(s) dit wenselijk achten.

Heeft u nog vragen? contactformulier