Zorgprogramma: Dyslexie 

PEP-Wiersma maakt voor kinderen en jongeren die dyslexie hebben gebruik van de door de Stichting Taalhulp ontwikkelde F&L-methode. De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode is een effectief bewezen methode voor de specialistische behandeling van technisch lezen en spellen. Ze is taalkundig (fonologisch), cognitief (logisch gestructureerd), taak- en handelingsgericht (basisvaardigheden geïntegreerd in werkvormen voor lezen en spellen), multi-sensorieel (auditief, visueel, tactiel) en bijgevolg kindvriendelijk van aard en evidence based. Ze is goed inzetbaar bij andere taalmethodes.
In dit zorgprogramma volgt uw kind samen met u een traject van intake, onderzoek, behandeling. Kijk voor meer
informatie op de pagina over dyslexiebehandeling.

Wanneer kinderen bij ons komen die (mogelijk) een vorm van dyslexie hebben, doorlopen we een aantal stappen.
Die stappen bij elkaar worden ‘zorgpad’ of ‘zorgprogramma’ genoemd. De stappen staan hierna uitgelegd. Onze werkwijze is getoetst door het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, www.nkd.nl), waarbij onze praktijk is aangesloten.

1. Aanmelding en intake

Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor een onderzoek naar dyslexie. Pas nadat wij de aanmeldformulieren
en de gevraagde gegevens hebben ontvangen,kunnen wij beoordelen of de aanvraag voor onderzoek naar
dyslexie op dit moment aan de hieraan gestelde criteria voldoet. Zonder deze informatie kunnen er geen afspraken
worden gepland.(Voor nader informatie, zie: protocol dyslexie.)

Een andere voorwaarde is dat het moet gaan om zogenaamde 'ernstige enkelvoudige dyslexie'. Dyslexie komt
namelijk regelmatig gecombineerd voor met andere stoornissen, zoals vormen van ADHD en/of ASS, de zogenaamde 'meervoudige/ complexe dyslexie'. In de Richtlijn Comorbiditeit is vastgelegd welke kinderen met gecombineerde stoornissen toch in aanmerking kunnen komen voor vergoede dyslexiezorg.

Mocht de aanmelding niet aan de gestelde criteria van het Protocol Dyslexie blijken te voldoen, omdat het kind
te oud is of geen ernstige dyslexie heeft, waardoor de kosten niet door de gemeente wordt vergoed, dan kan desgewenst op eigen kosten nader onderzoek worden uitgevoerd.

2. Onderzoek

Om helder te krijgen wat er met uw kind aan de hand is, maken we aansluitend op de intake een start met een aantal onderzoeken van en met uw kind. Het totaal van deze onderzoeken wordt ‘diagnostiek’ genoemd. Deze diagnostiek bestaat uit de volgende onderzoeken, verdeeld over in principe twee en soms drie onderzoeks-momenten.
•      Een kennismakings- of intakegesprek
        In het eerste gesprek met u en uw kind worden de bevindingen-tot-nu-toe en de wederzijdse verwachtingen
        besproken en hebben u en uw kind de gelegenheid tot het stellen van vragen.
•      Gedragsvragenlijsten voor ouders en leerkracht
        Gedragsvragenlijsten voor ouders en leerkracht (CBCL, TRF) dienen te worden ingevuld om een breed
        beeld te kunnen krijgen. Indien nodig, kunnen hier nog andere vragenlijsten aan worden toegevoegd.
•      Een (neuro)psychologisch functieonderzoek
        Naast het onderzoek van de taalontwikkeling van uw kind is het van belang een beeld van de algemene
        cognitieve ontwikkeling van uw kind te krijgen. Middels een (algemeen) intelligentieonderzoek en
        eventueel een (specifiek) functieonderzoek kunnen sterke(re) of zwakke(re) kanten van het cognitieve
        functioneren van uw kind  in beeld worden gebracht en aan de gepresenteerde klachten, problemen of
        zorgen worden gerelateerd. Ook taak- en werkhouding en aspecten van de contactgroei kunnen hierdoor
        beter in beeld komen.
•      Een (ortho)didactisch lees- en spellingonderzoek
        Door middel van meer specifieke tests wordt de veronderstelling (‘hypothese’) van mogelijke dyslexie
        nader onderzocht. De orthopedagoog onderzoekt uw kind door het opdrachten (‘taken’) te laten uitvoeren en
        mogelijk vragenlijsten te laten invullen.
•      Een analyse van de schoolinformatie
        Analyse van de leerprestaties en het gedrag op school is van belang om de problemen van uw kind in een
        breder kader te kunnen plaatsen.
 

Voor nadere informatie over het dyslexieonderzoek klikt u hier.

3. Rapportage en (behandel)advies

De uitkomsten van de onderzoeken worden in een ‘onderzoeksrapport’ weergegeven, zodat werkwijze (‘methode’) en uitkomsten transparant zijn. De uitkomsten vormen de  basis van het advies- of behandelplan van de klinisch kinder- en jeugdpsycholoog. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangt/ontvangen de originele versie, met een kopie voor de school. De rapportage bevat verder de volgende informatie:
•      De diagnose
        Een diagnose is een zo goed mogelijke verklaring van de gepresenteerde lees- en/of spellingproblemen.
•      Een sterkte-zwakte-analyse
        We kijken wat (in deze fase) de sterke en minder sterke kanten van het cognitieve functioneren van uw
        kind zijn, maar ook of er mogelijk sprake is van eventueel storende of belemmerende invloeden vanuit de
        omgeving op de cognitieve en lees- en spellingontwikkeling.
•      De behandeldoelen
        De vraag wat, gelet op de onderzoeksresultaten, haalbare doelen zijn is in de praktijk vaak lastig te
        beantwoorden. Bij dyslexie staat verbetering van het lezen en/of spellen vanzelfsprekend op de voorgrond.
        Vaak is een beter begrip van de betekenis van de stoornis(sen) of verstoring(en) en een beter en anders
        leren reageren een belangrijke bijkomende doelstelling. Dyslexie is geen stoornis die op latere leeftijd vanzelf
        overgaat. Het is wel mogelijk dat de scherpe kantjes er vanaf gaan en dat u en uw kind en zijn of haar
        omgeving er beter mee leren omgaan. Hoe goed dit lukt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de
        intelligentie van uw kind, de leeftijd, de sterkte van de omgeving, en - niet in het minst - de motivatie en inzet
        van u beiden, kind én ouder(s). Daarom stellen we de doelen van de behandeling daar op af.

4. Adviesgesprek en behandelovereenkomst

In het adviesgesprek krijgt u uitgelegd wat de uitkomsten van de onderzoeken betekenen. Hierdoor kan het u duidelijk worden hoe wij tot ons eventuele behandeladvies zijn gekomen.

Als na differentiaal  diagnostisch onderzoek is gebleken dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, die zich uit in zwakke of zeer zwakke scores op de taakspecifieke en taakgerelateerde functies, komt uw kind in aanmerking voor een positieve Indicatie Dyslexie. Deze indicatie geeft recht op vergoede behandeling in de zorg.

Als na differentiaal  diagnostisch onderzoek is gebleken dat er sprake is van ernstige complexe dyslexie met een belemmerende comorbiditeit, bijvoorbeeld met een vorm van ADHD, dan kan uw kind pas in aanmerking komen voor vergoede behandeling nadat de belemmerende comorbiditeit afdoende blijkt te worden behandeld. Lees voor nadere informatie: Richtlijn Comorbiditeit.

Mocht uit het onderzoek blijken dat er niet aan de gestelde criteria van het Protocol Dyslexie wordt voldaan, omdat het kind te oud is of geen ernstige dyslexie heeft, waardoor de kosten niet door de gemneente wordt vergoed, dan kan desgewenst op eigen kosten een behandeling plaatsvinden.

5. Behandeling en begeleiding

De behandeling is opgenomen in het volgende basisprogramma:
•      Dyslexiebehandeling volgens de F&L-methode® - voor een indruk van de  behandelingsovereenkomst
        klikt u hier.

Heeft u nog vragen? contactformulier