PEP–Wiersma – Psychologische Expertise & Psychotherapie
- samenwerken aan beter -


Hier vindt u ons antwoord op uw vraag. Als uw vraag er niet bij staat, neem contact op met ons.

 1. Kunt u kort aangeven wat de eigen bijdrage in de Gespecialiseerde-GGz (voorheen: 2e lijn) concreet inhoudt?
 2. Welke partij is verantwoordelijk voor eigen bijdragen GGZ?
 3. Wanneer kan de eigen bijdrage in rekening worden gebracht?
 4. Moet een eigen bijdrage behandeling worden betaald voor DBC's die zijn geopend voor 1-1-2021
  maar doorlopen in 2021?
 5. Hoe moet bepaald worden wanneer het maximum bereikt is als de DBC over de jaargrens heenloopt en
  dus  in twee kalenderjaren valt?
 6. Hoe om te gaan met een overgang naar een andere verzekeraar tijdens het jaar?
 7. Moet de verzekerde op de begindatum van de DBC jonger zijn dan 18 om de leeftijdsgrens als uitsluitende conditie voor de eigen bijdrage voor behandeling te doen gelden?
 8. Hoe om te gaan met de behandeling van gezinnen? Moet er dan voor alle (volwassen) gezinsleden een eigen bijdrage voor behandeling worden betaald?
 9. Hoe verloopt het traject van inning van de eigen bijdrage bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder?
 10. Er is een DBC geopend bij een zorgaanbieder. Die DBC wordt afgesloten, vervolgens wordt een DBC geopend bij een andere zorgaanbieder. Moet de eigen bijdrage dan opnieuw betaald worden?
 11. Wat gebeurt er als de verzekerde geen eigen bijdrage kan betalen?
 12. Hoe moet de eigen bijdrage worden geregeld indien een somatische patiënt tijdens ziekenhuisopname binnen hetzelfde ziekenhuis door een somatisch en een psychiatrisch specialist behandeld moeten worden?
 13. Wanneer een behandeling elementen van crisishulp of bemoeizorg bevat, of indirecte tijd bevat, is de DBC dan altijd uitgesloten van de eigen bijdrage behandeling?
 14. Hoe kan de verzekeraar bepalen of er sprake is van de uitzonderingsgrond BOPZ opname? 
 15. Geldt de eigen bijdrage GGZ ook voor TBS-ers? 

1. Kunt u kort aangeven wat de eigen bijdrage in de GBGGz of GGGz concreet inhoudt?
De verzekerde van achttien jaar of ouder die gebruik maakt van de Generalistische Basis-GGz (GBGGz, voorheen: 1e lijn) of Gespecialiseerde-GGz (ook wel Specialistische-GGz genoemd, voorheen: 2e lijn) betaalt met ingang van 1 januari 2016 een minimale wettelijk verplichte eigen bijdrage van € 385 - deze bijdrage is sindsdien gelijk gebleven en geldt ook voor 2023. Basis-GGz binnen de huisartspraktijk valt hier buiten en is hiervan vrijgesteld.
  terug naar boven

2. Welke partij is verantwoordelijk voor eigen bijdragen GGz?
Eigen bijdragen GGz zijn onderdeel van de wet- en regelgeving in het kader van de ZvW. Zorgverzekeraars die de ZvW uitvoeren zijn financieel verantwoordelijk voor de eigen bijdragen en de uitvoering daarvan. Dit is op grond van Europees recht een eigen bevoegdheid van verzekeraars waar de overheid niet in mag treden. Verzekeraars kunnen zelf kiezen hoe eigen bijdragen worden uitgevoerd. Of zij doen de uitvoering zelf: dan brengen zij eigen bijdragen zelf bij verzekerden in rekening en moeten zij die zelf innen. Of zij spreken met zorgaanbieders af dat aanbieders de eigen bijdragen uitvoeren. Aanbieders brengen dan eigen bijdragen bij cliënten in rekening en innen die ook. In dit tweede geval moet de opbrengst van de eigen bijdragen verrekend worden tussen verzekeraar en aanbieder.
terug naar boven

3. Wanneer kan de eigen bijdrage in rekening worden gebracht?
Inning van de eigen bijdrage kan pas na het indienen van een eerste declaratie door de zorgaanbieder plaatsvinden, omdat dan voor de verzekeraar duidelijk is dat GG-zorg is verleend. Indien de zorgaanbieder de eigen bijdrage int, kan deze in het geval van mogelijke andere elders verleende zorg al eerder bepalen of er een eigen bijdrage verschuldigd is en deze dus al eerder in rekening brengen. De eigen bijdrage kan slechts eenmaal per jaar in rekening worden gebracht.
terug naar boven

4. Moet een eigen bijdrage behandeling worden betaald voor DBC's die zijn geopend voor 1-1-2021 maar doorlopen in 2021?
Ja, de eigen bijdrage behandeling geldt altijd en wordt bepaald op basis van de openingsdatum van een DBC, die in dit geval in 2020 ligt.
terug naar boven

5. Hoe moet bepaald worden wanneer het maximum bereikt is als de DBC over de jaargrens heenloopt en dus in twee kalenderjaren valt?
De datum van opening van de DBC is bepalend voor toerekening aan het jaar. Dus een DBC die op 5-12-2020 wordt geopend, wordt toegerekend aan 2020. Dit is ook het geval als een deel van de zorg in 2021 plaatsvindt.
terug naar boven

6. Hoe om te gaan met een overgang naar een andere verzekeraar tijdens het jaar?
De datum van opening van de DBC is bepalend. Als een DBC wordt geopend terwijl verzekerde bij verzekeraar 1 is ingeschreven en hij schrijft zich later in het jaar jaar bij verzekeraar 2 in, dan wordt er geen tweede DBC geopend. De geopende DBC dient open te blijven en na maximaal een jaar bij verzekeraar 1 te worden gesloten. De eventuele vervolg-DBC wordt na afsluiten wél bij verzekeraar 2 gedeclareerd. Het wettelijk verschuldigde eigen risico van het nieuwe, tweede jaar zal dan door verzekeraar 2 alsnog in rekening worden gebracht, indien dit op grond van andere genoten zorg nog niet mocht zijn gebeurd.
 terug naar boven

7. Moet de verzekerde op de begindatum van de DBC jonger zijn dan 18 om de leeftijdsgrens als uitsluitende conditie voor de eigen bijdrage voor behandeling te doen gelden?
Ja, de verzekerde moet op de begindatum van de DBC jonger zijn dan 18.
terug naar boven

8. Hoe om te gaan met de behandeling van gezinnen? Moet er dan voor alle (volwassen) gezinsleden een eigen bijdrage voor behandeling worden betaald?
Dit is afhankelijk van de vraag in hoeverre er sprake is van eigenstandige DBC's van de verschillende gezinsleden. Wanneer er bijvoorbeeld systeemgesprekken plaatsvinden als onderdeel van de behandeling van een kind, dan is er geen sprake van eigenstandige DBC's van de ouders. Dan is er geen eigen bijdrage verschuldigd - de declaratie gaat naar de gemeente waar het kind staat ingeschreven, indien de zorgaanbieder daarmee een overeenkomst heeft. Anders wordt de zorg niet vergoed.. Indien verschillende gezinsleden echter een eigenstandige behandeling krijgen worden er verschillende DBC’s geopend. De gezinsleden vanaf 18 jaar die een eigenstandige behandeling krijgen zijn dan ieder een eigen bijdrage verschuldigd.
terug naar boven

9. Hoe verloopt het traject van inning van de eigen bijdrage bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder? Zorgverzekeraars die de ZvW uitvoeren zijn financieel verantwoordelijk voor de eigen bijdragen en uitvoering daarvan. Dit is op grond van Europees recht een eigen bevoegdheid van verzekeraars. De overheid mag niet in die bevoegdheid van zorgverzekeraars treden. De overheid kan dus niet bepalen hoe het traject in dit geval dient te verlopen. Verzekeraars kunnen zelf kiezen hoe eigen bijdragen worden uitgevoerd. Ervan uitgaande dat de niet gecontracteerde zorgaanbieder de rekening aan de verzekerde presenteert, kan de verzekerde deze rekening bij zijn zorgverzekeraar indienen. De verzekeraar vergoedt de verzekerde conform de polis, verminderd met de eigen bijdrage (en het evt. nog resterende eigen risico).
terug naar boven

11. Er is een DBC geopend bij een zorgaanbieder. Die DBC wordt afgesloten, vervolgens wordt een DBC geopend bij een andere zorgaanbieder. Moet de eigen bijdrage dan opnieuw betaald worden?
Over een kalenderjaar betaalt de verzekerde aan de eigen bijdragen per kalenderjaar niet meer dan € 385. Dit geldt ook bij wisseling van zorgaanbieder. Indien de verzekerde voor een in jaar x geopende DBC € 385 moet betalen, hoeft hij voor eventuele verdere in jaar x geopende DBC’s geen eigen bijdrage meer te betalen. Indien de verzekerde voor een in jaar x geopende DBC € 100 moet betalen, hoeft hij voor een eventuele volgende in jaar x geopende DBC maximaal € 285 te betalen. Dat geldt ook in het geval de latere DBC’s door een andere zorgaanbieder worden geopend.   
terug naar boven

12. Wat gebeurt er als de verzekerde geen eigen bijdrage kan betalen?
De verzekerde kan de inner van de eigen bijdrage om een betalingsregeling verzoeken, bijv. om de eigen bijdrage  in termijnen te voldoen. Mensen die, bijvoorbeeld door cumulatie van diverse betalingen, de eigen bijdrage echt niet kunnen opbrengen, kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Als de verzekerde niet betaalt, kan de instantie die de eigen bijdrage oplegt en int incassomaatregelen treffen, met als uiterste maatregel dat hij naar de rechter stapt om uiteindelijk de vordering geïnd te krijgen. Het is aan de instantie die de eigen bijdrage oplegt en int om te bepalen hoe hier mee om te gaan.
terug naar boven

13. Hoe moet de eigen bijdrage worden geregeld indien een somatische patiënt tijdens ziekenhuisopname binnen hetzelfde ziekenhuis door een somatisch en een psychiatrisch specialist behandeld moeten worden?
Indien een verzekerde tijdens een ziekenhuisverblijf voor een somatische aandoening ook door een psychiater moet worden behandeld en daarvoor een GGz-DBC wordt geopend, dan is deze verzekerde de eigen bijdrage in verband met behandeling verschuldigd. Omdat in dit geval het ziekenhuisverblijf niet in verband met een geneeskundige GGZ-behandeling plaatsvindt, geldt de eigen bijdrage voor GGz-verblijf niet.
terug naar boven

14. Wanneer een behandeling elementen van crisishulp of bemoeizorg bevat, of indirecte tijd bevat, is de DBC dan altijd uitgesloten van de eigen bijdrage behandeling?
Nee. Alleen de DBC's crisis en indirecte tijd zijn uitgezonderd van de eigen bijdrage behandeling, en de DBC’s die gestart worden vanwege een Bopz maatregel of vanwege bemoeizorg.
terug naar boven

15. Hoe kan de verzekeraar bepalen of er sprake is van de uitzonderingsgrond BOPZ opname?
Verzekeraars mogen deze informatie op grond van Art. 87 Zvw 1e lid opvragen bij zorgaanbieders omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van hun taken. Onderzocht wordt nog hoe de informatie-uitwisseling op zo min mogelijk privacygevoelige wijze kan worden vormgegeven. De onderhoudspartijen werken het voorstel van Zorgverzekeraars Nederland uit om de BOPZ-zorgtypen en het zorgtype bemoeizorg naar eenzelfde code op de factuur af te leiden, zodat niet te zien is of het Bopz-zorg of bemoeizorg betreft, maar wel of er een eigen bijdrage verschuldigd is of juist niet.
terug naar boven

16. Geldt de eigen bijdrage GGZ ook voor TBS-ers?
Nee.
terug naar boven