PEP–Wiersma – Psychologische Expertise & Psychotherapie (voorheen: & Dyslexiezorg)
- samenwerken aan beter -


Hier vindt u ons antwoord op uw vraag. Als uw vraag er niet bij staat, neem contact op met ons.

 1. Wat kan ik doen als mijn kind al dertien jaar of ouder is?
 2. Mijn kind wordt al heel snel dertien jaar. Wat nu?
 3. Wat als de school niet aan ernstige dyslexie denkt?
 4. Hoe moet het leerling-dossier er uit zien?
 5. Wat als de school geen leerling-dossier kan aanleveren dat aan de voorwaarden van de regeling voldoet?
 6. Is mijn kind alleen dyslectisch als het aan de criteria voor de dyslexieregeling van de gemeente/ regio voldoet?
 7. De lees- en spellingproblemen zijn niet ernstig genoeg en de school wil mijn kind niet laten testen. Wat nu?
 8. De lees- en spellingproblemen zijn bij mijn kind niet ernstig genoeg. Toch wil ik een dyslexieonderzoek laten doen. Kan dat?
 9. Wie maakt de keuze voor de dyslexiepraktijk: de ouders of de school?
 10. Ik wil mijn kind aanmelden bij PEP-Wiersma. Waar kan ik aanmeldformulieren downloaden?
 11. Waar wordt het dyslexieonderzoek gedaan en waar kan mijn kind worden behandeld?
 12. Kan dyslexiezorg bij kinderen met comorbide stoornissen ook worden vergoed?
 13. Wat als ouders niet vier keer per week kunnen of willen oefenen?
 14. De dyslexie is niet ernstig genoeg. Krijgt het kind dan toch een verklaring?
 15. Wat moet ik doen als de school niet voldoende steun kan bieden? Kan mijn kind dan toch (niet vergoede) dyslexiebehandeling krijgen?
 16. Worden alternatieve therapieën zoals brilletjes, oogoefeningen, medicijnen, etc. ook vergoed?
 17. Andere vragen?

1. Wat kan ik doen als mijn kind al dertien jaar of ouder is?
Uw kind valt dan niet meer onder de vergoede dyslexiezorg. Wel heeft u de mogelijkheid om uw kind op eigen kosten voor onderzoek en/of behandeling aan te melden.
Terug naar boven

2. Mijn kind wordt al heel snel dertien jaar. Wat nu?
Meld uw kind in overleg met school zo snel mogelijk aan. De zorg moet namelijk beginnen voor uw kind dertien jaar is geworden.
Terug naar boven

3. Wat als de school niet aan ernstige dyslexie denkt?
U kunt uw kind alleen maar aanmelden als de school een compleet leerling-dossier afgeeft waarin duidelijk wordt gemaakt dat zij ernstige dyslexie vermoeden. Ook moet het duidelijk zijn dat de school langdurige en intensieve speciale begeleiding heeft gegeven (minstens drie keer per week, in een klein groepje).

De school kan geen leerling-dossier voorbereiden als de leerling niet bij de zwakste 10-15% lezers en spellers behoort. Voor leerlingen die niet tot deze zwakste groep behoren is de regeling namelijk niet bedoeld: de zorgkostenvergoeding is alleen voor de allerernstigste gevallen. Bij kinderen met minder ernstige dyslexie zou de school met behulp van de dyslexieprotocollen voor het basisonderwijs voldoende hulp moeten kunnen bieden.

Meent u als ouder dat u toch meer hulp wilt dan de school kan bieden? Dan zult u zelf een dyslexiebegeleiding moeten zoeken. Deze zult u (normaal gesproken) zelf moeten betalen.
Terug naar boven

4. Hoe moet het leerling-dossier er uit zien?
Dit moet een tamelijk uitgebreid dossier zijn, met onder andere:

 • basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 • beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
 • signalering lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door;
 • omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider);
 • resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering;
 • vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria;
 • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
 • indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen;
 • Het dossier wordt getekend door de directeur namens het bevoegd gezag.

Terug naar boven

5. Wat als de school geen leerling-dossier kan aanleveren dat aan de voorwaarden van de regeling voldoet?
Dan kan de leerling niet worden aangemeld. Als een school echt tekortschiet wat betreft het lees- en spellingonderwijs en/of de extra begeleiding voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben, is verwijzing naar de 'zorg' niet mogelijk. Ouders zullen bij de school en eventueel bij de schoolinspectie moeten aandringen op verbetering van het onderwijs.
Terug naar boven

6. Is mijn kind alleen dyslectisch als het aan de criteria voor de dyslexieregeling van de gemeente/ regio voldoet?
Nee, vergoeding via de gemeente op basis van de Jeugdwet staat los van het hebben van dyslexie. Er wordt vanuit gegaan dat leerlingen met een niet al te ernstige dyslexie voldoende geholpen kunnen worden op school. De praktijk is dat als scholen hun leesonderwijs en extra begeleiding perfect in orde hebben (met behulp van de dyslexieprotocollen en middelen als taal-in-blokjes: www.taalinblokjes.nl) er nog maar zeer weinig leerlingen uitvallen: ongeveer één per klas.

Leerlingen met een lichte dyslexie en met een goede intelligentie hebben vaak helemaal geen extra hulp nodig op de basisschool. Toch kunnen zij op het voortgezet onderwijs toch dyslectisch blijken te zijn. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste 25% van de groep hebben behoord, kan het lezen en spellen op het voortgezet onderwijs toch problemen opleveren. Bij onderzoek is het lezen en spellen bij deze leerlingen vaak niet geautomatiseerd. Het leestempo is dan vaak traag en weinig nauwkeurig en er worden veel spellingfouten gemaakt in proefwerken en werkstukken. Het leren van vreemde talen kost dan vaak erg veel moeite.

Alle kinderen waarbij dyslexie gediagnosticeerd is, hebben recht op een dyslexieverklaring. Uiteraard zal er in de dyslexieverklaring voor een kind met een lichte dyslexie minder hulpmiddelen en faciliteiten worden gevraagd dan voor een kind met een ernstige dyslexie.
Terug naar boven

7. De lees- en spellingproblemen zijn niet ernstig genoeg en de school wil mijn kind niet laten testen. Wat nu?
De basisschool heeft maar een beperkt budget om leerlingen te laten testen. Ze zal er voor kiezen dit te besteden aan de leerlingen waarvoor zo'n onderzoek het meest nodig is. Als uw kind niet tot die groep behoort, maar u wilt toch een onderzoek, dan kunt u uw kind op eigen kosten laten onderzoeken op dyslexie.
Terug naar boven

8. De lees- en spellingproblemen zijn bij mijn kind niet ernstig genoeg. Toch wil ik een dyslexieonderzoek laten doen. Kan dat?
Dyslexiepraktijken zullen uiteraard ook onderzoeken doen in opdracht van ouders, zonder dat deze het onderzoek vergoed krijgen. Bij minder ernstige problemen kan het diagnostisch onderzoek wat minder uitgebreid zijn dan in geval van een ernstige problematiek.
Terug naar boven

9. Wie maakt de keuze voor de dyslexiepraktijk: de ouders of de school?
De ouders maken de keuze met welke praktijk ze in zee willen gaan. Dit is in de gezondheidszorg ook zo: u kunt zelf uw fysiotherapeut, tandarts of ziekenhuis kiezen.

Een voorwaarde voor vergoeding is wel dat de gemeente waar het kind staat ingeschreven een contract met de gekozen praktijk heeft afgesloten. Uw gemeente kan u hierover duidelijkheid geven, evenals de praktijk van uw keuze. PEP-Wiersma start vanaf begin 2022 geen nieuwe dyslexiebehandeltrajecten meer. Voor aanmeldingen betreffende de vergoede dyslexiezorg zullen wij doorverwijzen naar collega mevrouw Claudia van Lotringen, praktijkhoudend in Emmen en Exloo en verbonden aan Stichting Taalhulp. Zij heeft onze dyslexiezorg overgenomen. (Zie: https://www.stichtingtaalhulp.nl/vestiging/zuidoost-drenthe/)

Scholen kunnen ouders uiteraard wel adviseren bij de keuze van een dyslexiepraktijk. De school kan kennis hebben over de resultaten die de praktijk eerder met hun leerlingen bereikte. Ook ervaringen in de samenwerking met de praktijk kunnen bij advisering een rol spelen.
Terug naar boven

10. Ik wil mijn kind aanmelden bij PEP-Wiersma. Wat is de procedure en waar kan ik aanmeldformulieren downloaden?
Voor aanmeldingen betreffende de vergoede dyslexiezorg zullen wij doorverwijzen naar collega mevrouw Claudia van Lotringen, praktijkhoudend in Emmen en Exloo en verbonden aan Stichting Taalhulp. Zij heeft onze dyslexiezorg overgenomen.
(Zie: https://www.stichtingtaalhulp.nl/vestiging/zuidoost-drenthe/)

Binnen de Regio Drenthe-Zuid geldt de volgende aanmeldprocedure:
Stap 1 - school: De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie bij de leerling en heeft hiervan een leerlingdossier opgebouwd.
Stap 2 - school: De school meldt aan bij de zorgaanbieder.
Stap 3 - zorgaanbieder: De zorgaanbieder beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de criteria.
Stap 4 - zorgaanbieder: Wanneer het leerlingdossier door de zorgaanbieder in orde is bevonden, dient deze bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven een verzoek tot zorgtoewijzing voor het dyslexie-onderzoek in.
Stap 5 - gemeente: De gemeente geeft een akkoord op dit verzoek.
Stap 6 - zorgaanbieder: De zorgaanbieder voert het dyslexie-onderzoek uit. Het onderzoeksrapport wordt met de ouder(s)/ verzorger(s) besproken en de school ontvangt hiervan een kopie.
Stap 7 - zorgaanbieder: Als de conclusie van het onderzoek luidt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, wordt er een positieve indicatie afgegeven die recht geeft op een vergoede dyslexiebehandeling.
Stap 8 - zorgaanbieder: De zorgaanbieder zal de betreffennde gemeente om een zorgtoewijzing voor dyslexiebehandeling verzoeken.
Stap 9 - gemeente: De gemeente geeft hierop akkoord.
Stap 10 - zorgaanbieder: De zorgaanbieder start met de behandeling.
 Terug naar boven

11. Waar wordt het dyslexieonderzoek gedaan en waar kan mijn kind worden behandeld?
Voor aanmeldingen betreffende de vergoede dyslexiezorg zullen wij doorverwijzen naar collega mevrouw Claudia van Lotringen, praktijkhoudend in Emmen en Exloo en verbonden aan Stichting Taalhulp. Zij heeft onze dyslexiezorg overgenomen. (Zie:https://www.stichtingtaalhulp.nl/vestiging/zuidoost-drenthe/)
Terug naar boven

12. Kan dyslexiezorg bij kinderen met comorbide stoornissen ook worden vergoed?
Wanneer er naast dyslexie ook sprake is van een andere 'neurobiologische ontwikkelingsstoornis', zoals AD(H)D of ASS, dan is er geen sprake van 'enkelvoudige' ernstige dyslexie, maar van 'complexe/ samengestelde' ernstige dyslexie. Dit wordt 'comorbiditeit' genoemd. Hierdoor kunnen er belemmerende factoren voor een dyslexiebehandeling zijn. Deze belemmerende factoren dienen eerst te worden behandeld, om én het kind niet nog meer te belasten met datgene waarmee het problemen ervaart én de kans op een succesvolle behandeling zoveel mogelijk te vergroten (bedenk: er wordt geen tweede kans gegeven). Wanneer dit naar het oordeel van de specialist-hoofdbehandelaar het geval is, mag een kind met de dyslexiebehandeling starten.
Terug naar boven

13. Wat als ouders niet vier keer per week kunnen of willen oefenen?
Dan zal een dyslexiebehandeling tot onvoldoende resultaten leiden. Als er geen oplossing voor het oefenen kan worden gevonden, dan zal er veelal met de behandeling worden gestopt, hoe sneu dit voor de betreffende leerling ook is...
Terug naar boven

14. De dyslexie is niet ernstig genoeg. Krijgt het kind dan toch een verklaring?
Alle kinderen waarbij dyslexie gediagnosticeerd is, hebben recht op een dyslexieverklaring. Deze kan worden afgegeven door de verantwoordelijke GZ-psycholoog of Orthopedagoog-generalist.

Uiteraard zullen er in de dyslexieverklaring voor een kind met een lichte dyslexie minder hulpmiddelen en faciliteiten worden gevraagd, dan voor een kind met een ernstige dyslexie.
Terug naar boven

15. Wat moet ik doen als de school niet voldoende steun kan bieden? Kan mijn kind dan toch (niet vergoede) dyslexiebehandeling krijgen?
Ja, dat kan. De ouder kan hierbij kiezen voor behandeling bij een dyslexiepraktijk, maar bijvoorbeeld ook bij een vrijgevestigd remedial teacher. De kosten zijn dan voor eigen rekening.
Terug naar boven

16. Worden alternatieve therapieën zoals brilletjes, oogoefeningen, medicijnen, etc. ook vergoed?
Nee. Dyslexie is een complex taalprobleem, en kan alleen effectief behandeld worden met een specialistische en intensieve op de taal gerichte therapie. Brilletjes kunnen nuttig zijn bij oogproblemen, maar lossen geen ernstige lees- en spellingproblemen op.
Terug naar boven

17. Andere vragen?
Uitgebreide informatie is te vinden op de volgende sites:
www.dyslexiecentraal.nl, www.steunpuntdyslexie.nl

Terug naar boven