Ouderbegeleiding

Wat is ouderbegeleiding?

In ‘ouderbegeleiding’ krijgt u ondersteuning en advies met betrekking tot het omgaan met de problematiek van uw kind(eren). Samen met u brengen we in kaart wat u van de begeleiding verwacht en wat er moet verbeteren wilt u uiteindelijk tevreden kunnen zijn (de ‘behandeldoelen’). De hulp is er enerzijds op gericht u te helpen meer inzicht te krijgen in het probleemgedrag van uw kind, anderzijds om daarnaast uw rol als opvoeder(s) meer duidelijk te krijgen en te zien waar u mogelijk kansen laat liggen. We proberen duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden en beperkingen van uw kind(eren) zijn. En we stellen ons de vraag hoe het mogelijk de wereld om zich heen beleeft. Soms geven we huiswerkopdrachten mee om thuis te oefenen.

Wanneer ouderbegeleiding?

Ouderbegeleiding lijkt een goede optie als:

  • een kind emotionele problemen heeft en zijn ouder(s)/verzorger(s) niet goed weten hoe hier het best te helpen;
  • er problemen zijn in de omgang tussen ouder(s)/verzorger(s) en kind;
  • ouder(s)/verzorger(s) net gehoord hebben dat hun kind een psychiatrische stoornis heeft en vragen hebben over wat een dergelijke stoornis inhoudt en hoe hier het beste mee om te gaan;
  • het kind problemen heeft in de omgang met andere kinderen;
  • het kind een nare ervaring heeft meegemaakt en ouder(s)/verzorger(s) niet weten hoe het kind het best te ondersteunen;
  • ouder(s)/verzorger(s) gescheiden zijn en het kind met ernstig probleemgedrag reageert.

In principe is er altijd sprake van ouderbegeleiding als het kind individuele therapie krijgt of deelneemt aan een groepstherapie of een vaardigheidstraining - bij adolescenten kan hierop soms, afhankelijk van de problematiek, een uitzondering worden gemaakt.

Soms krijgt een kind geen therapie en vinden er alleen gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) plaats over hoe zij het gedrag van hun kind kunnen beïnvloeden en veranderen. Soms is er sprake van een probleem waarin vooral de onderlinge verhoudingen in het gezin een rol spelen. Er kan dan voor gezinstherapie worden gekozen. Hierin worden alle gezinsleden betrokken.

In welke vorm wordt ouderbegeleiding gegeven?

Ouderbegeleiding kan zowel in een groep als individueel plaatsvinden. Een voorbeeld van ouderbegeleiding in een groep is de ADHD-oudermediatiecursus ‘Pubers met ADHD’. Klik hier voor meer informatie over de oudercursus - de oudercursus start bij voldoende belangstelling.

Indien ouders/verzorgers zijn gescheiden, werken we meestal samen met de verzorgende ouder/verzorger en indien nodig betrekken we de niet-verzorgende ouder bij de behandeling. In geval van gezamenlijke voogdij gaan we er vanuit dat de verzorgende ouder de niet-verzorgende ouder op de hoogte stelt van de behandeling.

Heeft u nog vragen? contactformulier

Pubers met ADHD - een ouder-trainingsprogramma

Samenvatting

Pubers met ADHD is een mediatietherapie voor ouders met kinderen in de puberteit met ADHD. In tien groepsbijeenkomsten van twee uur krijgen de ouders psycho-educatie en opvoedings- en communicatietraining met als doel het problematisch gedrag van hun kinderen te verminderen. Tijdens de training worden veel praktische huiswerkopdrachten gegeven.

Doel

Het einddoel van de interventie is dat de gedragsproblemen van het kind significant verminderen. Dit wordt bereikt doordat de ouders onder meer zicht hebben gekregen op de factoren die het gedrag van hun kinderen beïnvloeden, over meer vaardigheden zijn gaan beschikken om het gedrag van hun kind te begrijpen, te hanteren en te sturen en doordat de relatie tussen de ouders en het kind is verbeterd.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ouders van jeugdigen van 13 tot 18 jaar met ADHD al dan niet met een comorbide oppositioneel opstandige gedragsstoornis of een algemene gedragsstoornis.

Aanpak

Het oudertrainingsprogramma bestaat uit 10 bijeenkomsten van twee uur, waarin aandacht is voor psycho-educatie, trainen van opvoedings- en communicatievaardigheden onder meer via rollenspellen. Wanneer belemmerende factoren bij het ontwikkelen van adequaat opvoedingsgedrag aan de orde zijn, en wanneer het gedrag wordt beïnvloed door emotionele problemen, wordt bij de oplossing daarvan gebruik gemaakt van elementen uit de Rationeel Emotieve Therapie. De training vindt plaats volgens een vast protocol aan de hand van een trainer- en een ouderhandleiding.

Materiaal

Voor de training is er een overzichtelijk uitgebrachte trainer- en ouder-handleiding beschikbaar (Ten Brink, 2003).

Onderzoek effectiviteit

Er zijn geen studies voorhanden.

Ontwikkeld door

Lucertis
Westzijde 120 / Postbus 1227
1500 AE Zaandam
Email: SecrJeugdZ@dijkenduin.nl
Telefoon: 075 - 681 44 81

contactpersoon: Esther ten Brink

Erkend door:

Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie d.d. 09/09/2011
Oordeel: Theoretisch goed onderbouwd

http://www.nji.nl

Uitgebreide beschrijving

Pubers met ADHD Een ouder-trainingsprogramma (html, printversie)

Websites

www.adhd.nl
www.adhd.pagina.nl
www.balansdigitaal.nl