Onze praktijk biedt diagnostiek, psychologische en psychotherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) kinderpsychiatrische problemen, ontwikkelingsproblemen en/of leerproblemen - ouders bieden wij ouderbegeleiding. U kunt hier denken aan vormen van aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD), autismespectrumstoornis (ASS), dyscalculie, angstproblemen of depressieve klachten.
[Vanwege de Jeugdwet geldt het woonplaatsbeginsel - PEP-Wiersma kan hierdoor, na zorgtoewijzing, enkel vergoede zorg leveren voor kinderen en jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) uit de gemeenten EmmenCoevorden of Borger-Odoorn. Vgl. www.verwijzingswijzer.nl]


Veel voorkomende klachten zijn:

 • angsten en fobieën
 • vage gezondheidsklachten, moeheid en lusteloosheid
 • somberheid
 • zich terugtrekken uit het sociale contact
 • gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, druk gedrag, brutaliteit, agressief gedrag
 • concentratieproblemen
 • leerproblemen, zoals rekenproblemen (vermoeden van dyscalculie)
 • slaapproblemen
 • bedplassen
 • gepest worden
 • opvoedingsproblemen
 • adoptieproblemen


Jeugdigen in de middelbare schoolleeftijd of op het MBO/HBO of universiteit bevinden zich in een overgangsfase. In deze fase zijn jongeren extra kwetsbaar. Er kan ook sprake zijn van een nare ervaring, een trauma of aankomende persoonlijkheidsproblematiek.
Dit uit zich onder andere in:

 • eenzaamheid of onbereikbaarheid
 • zich terugtrekken uit het sociale contact
 • concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • uit evenwicht zijn
 • angsten
 • experimenteren met drugs, drank, gokken
 • spijbelen
 • weglopen
 • vage gezondheidsklachten en lusteloosheid
 • studievertraging of drop-out
 • stelen
 • agressie
 • dwangmatigheid


Voor al deze klachten is een passende behandeling mogelijk, waarbij het kind/ de jongere, de ouders en/of het gehele gezin worden betrokken. Voor informatie betreffende de verschillende behandelmethodes kunt in het menu links op ‘Behandeling, Training & Begeleiding’ klikken. Voor meer specifieke informatie over leerproblemen klikt u hier.


Het verzamelen van informatie begint al vóór het eerste gesprek bij ons. Na aanmelding en ontvangst van de verwijzing sturen wij u enkele vragenlijsten over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. Normaliter sturen wij ook enkele vragenlijsten voor de leerkracht of mentor van uw kind mee, zodat we ook relevante informatie over het functioneren van uw kind binnen school kunnen krijgen. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten in een rapportage samengevat en (in het algemeen afzonderlijk) met u en uw kind besproken. U ontvangt deze rapportage met een kopie voor de school van uw kind. Vanzelfsprekend ontvangt de verwijzer in principe eveneens een afschrift.


Om goede hulp te kunnen geven is een juiste diagnose noodzakelijk. Een diagnose geeft richting aan de behandeling, zoals u dit ook bij een arts gewend bent. Om een diagnose te kunnen stellen moet de aard van de aandoening of de klachten worden onderzocht. Door eerst breed en daarna meer gericht informatie te verzamelen kan een goed beeld van de klachten van het kind worden verkregen en mogelijk ook van de veroorzakende of in stand houdende factoren.

Diagnostiek is altijd tweeledig: psychiatrisch (ook zonder tussenkomst van een psychiater) voor waar het gaat om (de beschrijving en de benaming, de ‘classificatie’, van) de aard van de problematiek en psychologisch, omdat het psychologische variabelen (denken, voelen, gedrag ofwel doen en laten) betreft - alle hierbij eventueel te gebruiken vragenlijsten of meetinstrumenten zijn dan ook per definitie psychologisch van aard. Met behulp van een psychologisch instrumentarium kan de klinisch psycholoog verkregen uitslagen vergelijken met normgegevens. Sociaal-emotionele ontwikkeling, stemming, gedrag, zelfbeeld, sociaal-cognitieve vaardigheid, intelligentie, concentratie, executieve functies, geheugen, taalvaardigheid, rekenvaardigheid, visuomotoriek en meer kunnen aldus in beeld worden gebracht en (in hun mogelijke onderlinge samenhang) beoordeeld.

Het is om deze reden dat wij binnen onze praktijk in veruit de meeste gevallen voorafgaand aan een eventuele behandeling nader psychologisch onderzoek verrichten, zodat een goed en gedifferentieerd beeld van het functioneren van het kind of de jongere kan worden verkregen. De mogelijkheid tot observeren en het hebben van korte gesprekjes met het kind of de jongere tijdens de onderzoeksmomenten vormen een belangrijke bijdrage aan het zo goed mogelijk in kaart brengen van de problematiek. Soms wordt ons alleen een onderzoeksvraag voorgelegd zonder een wens tot eventuele behandeling of begeleiding, bijvoorbeeld in geval van een second opinion.


Meer informatie over onderzoekmogelijkheden vindt u in het menu onder ‘Psychologisch Onderzoek’. Welk beleid er wordt gekozen, wordt samen met de ouder(s)/verzorger(s) bepaald, zodat wij u en uw kind zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
.   Het