Ouderbegeleiding

Wat is ouderbegeleiding?

In ‘ouderbegeleiding’ krijgt u ondersteuning en advies met betrekking tot het omgaan met de problematiek van uw kind(eren). Samen met u brengen we in kaart wat u van de begeleiding verwacht en wat er moet verbeteren wilt u uiteindelijk tevreden kunnen zijn (de ‘behandeldoelen’). De hulp is er enerzijds op gericht u te helpen meer inzicht te krijgen in het probleemgedrag van uw kind, anderzijds om daarnaast uw rol als opvoeder(s) meer duidelijk te krijgen en te zien waar u mogelijk kansen laat liggen. We proberen duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden en beperkingen van uw kind(eren) zijn. En we stellen ons de vraag hoe het mogelijk de wereld om zich heen beleeft. Soms geven we huiswerkopdrachten mee om thuis te oefenen.

Wanneer ouderbegeleiding?

Ouderbegeleiding lijkt een goede optie als:

  • een kind emotionele problemen heeft en zijn ouder(s)/verzorger(s) niet goed weten hoe hier het best te helpen;
  • er problemen zijn in de omgang tussen ouder(s)/verzorger(s) en kind;
  • ouder(s)/verzorger(s) net gehoord hebben dat hun kind een psychiatrische stoornis heeft en vragen hebben over wat een dergelijke stoornis inhoudt en hoe hier het beste mee om te gaan;
  • het kind problemen heeft in de omgang met andere kinderen;
  • het kind een nare ervaring heeft meegemaakt en ouder(s)/verzorger(s) niet weten hoe het kind het best te ondersteunen;
  • ouder(s)/verzorger(s) gescheiden zijn en het kind met ernstig probleemgedrag reageert.

In principe is er altijd sprake van ouderbegeleiding als het kind individuele therapie krijgt of deelneemt aan een groepstherapie of een vaardigheidstraining - bij adolescenten kan hierop soms, afhankelijk van de problematiek, een uitzondering worden gemaakt.

Soms krijgt een kind geen therapie en vinden er alleen gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) plaats over hoe zij het gedrag van hun kind kunnen beïnvloeden en veranderen. Soms is er sprake van een probleem waarin vooral de onderlinge verhoudingen in het gezin een rol spelen. Er kan dan voor gezinstherapie worden gekozen. Hierin worden alle gezinsleden betrokken.

In welke vorm wordt ouderbegeleiding gegeven?

Ouderbegeleiding kan zowel in een groep als individueel plaatsvinden. Een voorbeeld van ouderbegeleiding in een groep is de ADHD-oudermediatiecursus ‘Pubers met ADHD’. Klik hier voor meer informatie over de oudercursus - de oudercursus start bij voldoende belangstelling.

Indien ouders/verzorgers zijn gescheiden, werken we meestal samen met de verzorgende ouder/verzorger en indien nodig betrekken we de niet-verzorgende ouder bij de behandeling. In geval van gezamenlijke voogdij gaan we er vanuit dat de verzorgende ouder de niet-verzorgende ouder op de hoogte stelt van de behandeling.

Heeft u nog vragen? contactformulier