Dyslexieonderzoek

Collega mevrouw Claudia van Lotringen, praktijk houdend in Emmen en Exloo en verbonden aan Stichting Taalhulp, heeft na jarenlange goede samenwerking sinds 1 januari 2023 onze dyslexiezorg overgenomen. Aanmeldingen betreffende de vergoede dyslexiezorg zullen wij naar haar doorverwijzen.
(Zie: https://www.stichtingtaalhulp.nl/vestiging/zuidoost-drenthe/)

Vergoeding

Ouders/verzorgers komen in aanmerking voor een vergoeding van onderzoek en behandeling als:  

 1. Het kind na een traject van intensieve extra hulp bij het leren lezen en spellen binnen de school nog steeds ernstige lees- en spellingsproblemen heeft;
 2. De school een gegrond vermoeden van ernstige dyslexie heeft en dit met een deugdelijk leerlingdossier kan onderbouwen;
 3. Het kind geen andere (leer)stoornissen heeft *;
 4. Het orthodidactisch (dyslexie)onderzoek is gestart voordat het kind in 2021 de leeftijd van 11 jaar heeft bereikt. 

  * In het geval (een vermoeden van) van andere (leer)stoornissen of ‘comorbiditeit’ (ofwel: ‘het aan meer stoornissen tegelijkertijd lijden die elkaar in min of meerdere mate beïnvloeden’) kan vergoeding van het onderzoek enkel plaatsvinden na verwijzing door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist of door gemeentebureau De Toegang.

Als de aanmelding van een leerling door de school aan de criteria van het dyslexieprotocol voldoet, kan er diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt dan door de gemeente vergoed, onafhankelijk van de uitkomst ervan.

Het is een misverstand te denken dat, wanneer er sprake is van comorbiditeit de ouders/verzorgers van het kind geen aanspraak zouden kunnen maken op kostenvergoeding voor hulpmiddelen, training en/of begeleiding (zie hieronder: punt 18).

Voor de vergoedingsregeling voor behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg geldt onder meer:

 • ‘3. (...) Niet alle dyslectische kinderen kunnen aanspraak maken op de vergoedingsregeling voor behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg. Kinderen met ‘niet-ernstige’ dyslexie kunnen extra begeleid worden binnen de school. Zij hebben recht op hulp en faciliteiten binnen de school, zoals verlenging van tijd en gebruik van (compenserende) middelen.
 • 4. (...) Om voor vergoede dyslexiebehandeling in de zorg in aanmerking te komen dient het diagnostisch onderzoek zodanig ingericht te zijn dat een differentiaaldiagnose ten opzichte van andere leer- en ontwikkelingsstoornissen mogelijk is. Volgens de omschrijving van het Protocol is de intelligentiebepaling dus nodig om het algeheel niveau van functioneren te bepalen, en om uit te sluiten dat er sprake is van andere problematiek die de ernst van de lees- en spellingsproblemen beïnvloedt.’
 • 5. (...) De vergoedingsregeling is uitdrukkelijk bedoeld voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Het is dus van belang om voor het starten van een behandeling uit te sluiten dat er sprake is van comorbiditeit. Het is de verantwoordelijkheid van de diagnosticus deze poortwachterfunctie naar eer en geweten in te vullen.
 • Op basis van de diagnose wordt een behandeling gestart, in dit kader vergoede dyslexiezorg. Als tijdens de behandeling blijkt dat de hulp niet voldoende aanslaat en dat er toch sprake blijkt te zijn van een ander diagnostisch beeld, ontstaat in feite een nieuwe situatie. Op basis van dit nieuwe diagnostische beeld zal door de professional moeten worden beoordeeld welk type behandeling vervolgens noodzakelijk is gezien de hulpvraag van dit kind.
 • (...)
 • 17. (...) De vergoedingsregeling is uitdrukkelijk bedoeld voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Het is dus van belang om voor het starten van de diagnostiek het leerlingdossier goed te bekijken op mogelijke signalen van comorbiditeit. Het is de verantwoordelijkheid van de diagnosticus deze poortwachterfunctie naar eer en geweten in te vullen.
 • Wanneer tijdens de diagnostiek een vermoeden rijst van mogelijke comorbiditeit kan de onderzoeker de diagnostiek afronden, en aangeven dat er geen indicatie is voor vergoede behandeling vanwege het vermoeden van comorbiditeit, waarvoor vergoeding via andere kanalen is geregeld. De diagnostiek wordt vergoed en het geopende zorgtraject dient te worden afgesloten.
 • 18. (...) De huidige vergoedingsregeling is gebaseerd op de gedachte dat voor de groep die comorbiditeit heeft (of: een bredere problematiek) al regelingen bestaan, zoals de LGF (Leerling-gebonden Financiering of rugzak cluster 2) en tweedelijns zorgaanbieders, zoals pedologische instituten. Wanneer de ADHD goed gereguleerd is bijv. d.m.v. medicatie en de factoren die het effect van een behandeling kunnen bemoeilijken of uitstellen, onder controle zijn, zou de leerling in aanmerking kunnen komen voor vergoede dyslexiebehandeling.’

[Bron: www.psynip.nl/themadossiers/dyslexiel]

Voor meer informatie: www.dyslexiecentraal.nl. Neemt u bij twijfel over vergoeding contact op met uw gemeente.